Възможност за включване на студенти като заместващи учители

Уважаеми студенти,

Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, Министерството на образованието и науката създава резерв от кадри, които при необходимост да се включат като заместващи учители в предучилищното и училищното образование.

За тази цел и с оглед на добрата оперативност е създадена информационна база от „заместващи учители“ към всяко регионално управление на образованието (РУО), в която могат да се регистрират:

  • специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по ...“ (учебен предмет);
  • студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ или „магистър“ от професионално направление „Педагогика“ или „Педагогика на обучението по ...“;
  • студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават ОКС „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от област на висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление № 125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.

Студентите и специализантите, които желаят да се включат в резерва от кадри, следва своевременно да направят своята регистрация с попълването на електронния формуляр, който могат да намерят на електронните страници на регионалните управления http://www.mon.bg/bg/324 .