ЗАПОВЕД за настаняване на студенти в Блок № 3 „Сирмани” за учебната 2020/2021 година

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО

З А П О В Е Д

№ .............

гр. Габрово, ..................2020 г.

 На основание чл.5, ал.1, т.1 и във връзка с чл.18, ал.1 от Наредбата за ползване на студен общежития и столове, представения списък с кандидати за настаняване от определената за цел за преценка и разпределяне на кандидатите в свободните места в студ.общежития на "ССО"ЕАД-

НАСТАНЯВАМ:

 

1. В студентско общежитие Блок № 3 „Сирмани” за учебната 2020/2021 година, следните студенти

 

Имена

Спец.

Фак.№

Блок

Стая

От дата

До дата

1

Айгюн Джевдет Алиосман

ПАЕ

22071107

3

78

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

2

Радостин Димитров Стефанов

АРКУС

22070116

3

80

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

3

Християн Емилов Иванов

ИТГС

12073104

3

80

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

4

Тенчо Георгиев Величков

ПАЕ

22071130

3

85

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

5

Владислав Ивайлов Ненчовски

ЕЕ

22006108

3

85

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

6

Марио Людмилов Василев

Мех.

12027104

3

86

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

7

Вилислав Данаилов Попов

КТКС

22076102

3

86

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

8

Илиян Петрославов Тодоров

ЕЕ

22006116

3

87

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

9

Кристиан Атанасов Динев

АРКУС

22070121

3

87

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

10

Константин Христов Ламбов

Мех.

12027116

3

93

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

11

Радослав Иванов Рачев

КТКС

22076112

3

93

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

12

Петър Христов Чавдаров

КТКС

22076113

3

93

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

13

Иван Светославов Тодоров

ТБ

22075106

3

96

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

14

Георги Маренов Александров

СКИ

22072115

3

96

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

15

Петър Малинов Бецов

ПАЕ

22071119

3

97

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

16

Цветомир Петров Жеков

ПАЕ

22071111

3

97

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

17

Симеон Любомиров Георгиев

СКИ

22072112

3

139

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

18

Карим Алобаиси Мохамад Шурук

СКИ

22072105

3

145

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

19

Кудрет Бирджан Давудов

СКИ

22072113

3

145

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

20

Ерай Фикри Исмаил

ЕЕ

22006104

3

145

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

21

Андрей Тихомиров Иванов

КСТ

22005107

3

150

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

22

Петър Василев Маринов

ПАЕ

22071104

3

150

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

23

Тихомир Василев Тодоров

ИТГС

12073102

3

152

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

24

Биляна Пламенова Анастасова

КСТ

22005121

3

153

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

25

Жулиана Милкова Пенева

КСТ

22005122

3

153

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

26

Йоана Свиленова Петрова

КД

12074101

3

155

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

27

Александър Кръстев Костов

КСТ

22005109

3

158

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

28

Янко Георгиев Арнаудов

СКИ

22072110

3

158

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

29

Тихомир Тихомиров Тенев

ЕЕ

22006125

3

160

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

30

Марин Иванов Галчев

КСТ

22005106

3

163

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

31

Живко Георгиев Бахчеванов

СКИ

22072106

3

163

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

32

Светослав Светлинов Събчев

ПАЕ

22071108

3

164

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

33

Венелин Пламенов Беремски

КТКС

22076111

3

164

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

34

Рамадан Еркан Иса

ПАЕ

21971101

3

133

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

35

Илиян Пламенов Богомилов

ЕЕ

22006109

3

92

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

36

Цветомир Петров Жеков

ПАЕ

22071111

3

92

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

37

Никола Борисов Ташев

АРКУС

22070111

3

94

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

38

Емил Костадинов Манолев

ПАЕ

22071112

3

94

14.09.2020 г.

11.07.2021 г.

 

 

 2. На определените дати за настаняване, при сключване на договора за наем, лицата по

  • да нямат стари задължения към ССО-ЕАД, клон Габрово и ТУ-Габрово;
  • представят на домакините документ, доказващ правото на държавна субсидия за ползване на студентско общежитие, като в обратния случай заплащат наем, увеличен с размера на държавната

  Настоящата заповед да се доведе до Зам.-ректор по УД, Студентски съвет, гл.експерт чо ресурси и Управителя на ССО-ЕАД за сведение и изпълнение.

 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на Технически университет-Габрово

Изготвил: Р. Донева гл. експерт човешки ресурси