ФАКУЛТЕТНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ (ФООССД)


На 18.05.2020 г. От 13:00 часа ще се проведат ФООССД на факултети „Електротехника и електроника“ (ЕЕ), „Машиностроене и уредостроене“ (МУ) и „Стопански“ и Технически колеж – Ловеч (ТК-Ловеч) при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на представители на студентите и докторантите в Общото събрание на факултетните съвети на факултети „Електротехника и електроника“ (ЕЕ), „Машиностроене и уредостроене“ (МУ) и „Стопански“ и Технически колеж – Ловеч (ТК-Ловеч) за мандат 2019-2023 г.


Събранията ще се проведат, както следва:
- за факултет ЕЕ – платформа Microsoft Teams;
- за факултет МУ– платформа Microsoft Teams;
- за факултет „Стопански“ – платформа Microsoft Teams;
- за факултет ТК-Ловеч – платформа Microsoft Teams.


Участниците във ФОССД са студенти и докторанти редовна форма на обучение, което се удостоверява със регистрация в платформата на Microsoft Teams.
11.05.2020 г.


Председател на СС при ТУ-Габрово: ………………………
Веселина Стефанова