Катедра „Електроника”

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

специалност: „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ (Микропроцесорна схемотехника)

кандидат: гл. ас. д-р инж. Валентина Василева Ранковска

 

Научно жури:

  1. Председател: проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

Членове:

  1. проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
  2. проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров
  3. доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов
  4. доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов
  5. доц. д-р инж. Ивайло Райчев Беловски
  6. доц. д-р инж. Продан Иванов Проданов

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Ангел Станимиров Маринов

доц. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков

 

Рецензенти:

  1. проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
  2. проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

 

 

Дата на разглеждане: 05.12.2022 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Заключително заседание

Материалите са публикувани на: 03.11.2022 г.