Катедра: „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ в Технически университет – Габрово, специалност „ Електроенергетика и електрообзавеждане“

В Технически университет – Габрово може да изучавате една от най-съвременните специалности „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Обучението се осъществява в съвременни лекционни зали и специализирани лаборатории. Ще получите знания и умения по електротехника и измервания, автоматизация, електроника, електрически машини и апарати, електрозадвижване, топлоенергетика, електрически централи, подстанции и мрежи, електротехнологии, осветителна техника, електроснабдяване, електрообзавеждане, техническа експлоатация, възобновяеми енергийни източници, енергетични технологии, релейна защита. Кандидатствайте в ТУ-Габрово! Очакваме Ви!