Gabrovo University Managment

PROF. ILIYA SLAVOV ZHELEZAROV, PHD.
PROF. ILIYA SLAVOV ZHELEZAROV, PHD.RECTOR - TEHNICAL UNIVERSITY OF GABROVO

tel.: +359 66 801 144

tel.: +359 66 801 155

tel.: +359 66 827 249

tel.: +359 66 827 244

e-mail: rector@tugab.bg

e-mail: izhel@tugab.bg


Secretary's office: Snejana Kuneva

tel.: +359 66 801 144

tel.: +359 66 801 155

tel.: +359 66 827 249

tel.: +359 66 827 244

e-mail: skuneva@tugab.bg

PROF. ANATOLIY TRIFONOV ALEKSANDROV, PH.D.
PROF. ANATOLIY TRIFONOV ALEKSANDROV, PH.D.VICE-RECTOR

IN CHARGE OF ACADEMIC AFFAIRS


tel.: +359 66 827 265

e-mail: alex@tugab.bg


Secretary: Petya Peneva

tel.: +359 66 827 505

e-mail: ppeneva@tugab.bg

ASSOC. PROF. PLAMEN TSENKOV TSANKOV, PH.D.
ASSOC. PROF. PLAMEN TSENKOV TSANKOV, PH.D.VICE-RECTOR

IN CHARGE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT


tel.: +359 66 827 224

e-mail: plamen@tugab.bg


Secretary: Petya Peneva

tel.: +359 66 827 505

e-mail: ppeneva@tugab.bg

ASSOC. PROF. LILYANA IVANOVA RUSANOVA, PH.D.
ASSOC. PROF. LILYANA IVANOVA RUSANOVA, PH.D.VICE-RECTOR

IN CHARGE OF INTERNATIONAL COOPERATION AND PUBLIC RELATIONS


tel.: +359 66 827 200

e-mail: lilyana.rusanova@gmail.com


Secretary: Petya Peneva

tel.: +359 66 827 505

e-mail: ppeneva@tugab.bg