Поправителни изпити 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКИ  КОЛЕЖ    ЛОВЕЧ

катедра „Машиностроене, компютърни системи и електротехника”

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ 2022 год. ОТ СТУДЕНТИ

по  ДИСЦИПЛИНИТЕ от ИЗМИНАЛ семестър, които не са положени в срок или са получили слаба оценка.

Водещ преподавател

ОКТОМВРИ

2022 год.

НОЕМВРИ

2022 год.

Дисциплина

Час

Зала

E-mail

доц. д-р инж. Н. Драганов

19

9

По всички дисциплини

10:00

A1

ndrag@bg

доц. д-р инж. Б. Стойчев

26

29

9

26

По всички дисциплини

8:00

14:00

1206

ТК-Ловеч

bobist_2002@abv.bg

доц.  д-р инж. М. Дочев

24

21

Електрически апарати

 

13:00

 

1207

ТК-Ловеч

dochev@mail.bg

ЕМУ

Електрически машини

гл. ас. д-р инж. М. Жилевска

13

19

9

23

По всички дисциплини

      8:00

      13.00

1302

ТК-Ловеч

mzhilevska@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Ст. Стойчев

19

2

НТМ; ЗТА; ТСР

09:00

1305

ТК-Ловеч

s.stoychev@abv.bg

26

9

ТМ; АТ; ДВГ; ТМ - проект

гл. ас. д-р инж. А. Хинова

10

17

Електроматериалознание

09:00

1-ви курс

1310

ТК-Ловеч

hinovi@abv.bg

11

21

Организация на компютъра

13:00

3-ти курс

12

22

Преобразувателна техника

09:00

2-ри курс

13

23

Теоретична електротехника

13:00

1-ви курс

 гл. ас. д-р инж. А. Хинова

14

25

По всички дисциплини

09:00

1310

ТК-Ловеч

hinovi@abv.bg

ас. инж. Цв. Найденов

17,22

7,19

Битова електротехника

10:00

1405

ТК-Ловеч

cvetannaidenov1@abv.bg

17,22

7,19

Технологии в електротехниката

10:00

17,22

7,19

Електрообзавеждане на

производствени машини

10:00

17,22

7,19

ЕРЕМА

10:00

ас. инж. Г. Михайлов

19,21

 9,11

                                   

КА

10:00

1402

ТК-Ловеч

genadi03@gmail.com

Забележка: Три дни преди датата за провеждане на изпит всеки студент да заяви , че ще се явява на изпит, като го потвърди на електронната поща, на водещия преподавател.

Всеки студент е длъжен да представи в деня на изпита, ИЗПИТЕН ПРОТОКОЛ генериран от учебен отдел.