logotk   

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ

 


НАПРАВЛЕНИЕ „МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО“ 

АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

Специалност „Автомобилна мехатроника” има за цел да осигури образование в областта на автомобилната мехатроника, даващо възможност за незабавна реализация на кадрите в областта на конструктивно-технологичното проектиране, производството, модернизацията, експлоатацията и ремонта на автомобилна техника.

Завършилите специалност „Автомобилна мехатроника” с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” са подготвени в съответствие със съвременните научни и приложни постижения в областта на обработването и внедряването, както на традиционно използваните, така и на нови материали и технологии за автомобилно машиностроене.