Оперативни програми

 

 


OП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”


Тема Номер на проект Период Финансиране
1 Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати BG051PO001-4.2-04 2012 г. 230 280 лв.
2 Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ – Габрово BG051PO001-4.3.04-0051 2012 – 2014 520 311,86 лв.
3 Студентски практики Д01-205/18.06.2012г. 2012-2014 г. 866 675, 04лв
4 Актуализиране на учебни програми в Технически Университет - Габрово в съответствие с изискванията на бизнеса BG051PO001-3.1.07-0035 25.06.2013 – 25.02.2015 119 333.03 лв
5 Усъвършенстване на процесите на  управление в ТУ-Габрово посредством прилагане на информационни технологии BG051PO001-3.1.08-0043 28.01.2013 –27.07.2014 338 749,36лв
6 Система за кариерно развитие на академичния състав в ТУ-Габрово BG051PO001-3.1.09-0017 23.04.2013 –23.10.2014 51 595,40 лв.
7 Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии BG051PO001-3.3.06-0008 2013 – 2015 г. 176 303,51 лв.
8 Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати BG051PO001-4.2-04 2014г.  
9 Студентски Стипендии BG051PO001-4.2-06 2014г. 334 520 лв.

 

 


ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.


Тема Номер на проект Период Финансиране
Приоритетна област на ИСИ: Мехатроника и чисти технологии.    
1 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" BG05M2OP001-1.002-0023 03.2018 г. - 11.2023 г. 23 569 719 лв.
2 Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии" BG05M2OP001-1.001-0008 02.2019 г. - 12.2023 г. 69 184 530 лв.
Приоритетна област на ИСИ: Информатика и ИКТ    
3 Център за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar) BG05M2OP001-1.002-0006 06.2019 г. - 06.2023 г. 13 500 000 лв.
4 Център за компетентност “Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” BG05M2OP001-1.002-0002 03.2020 г. - 11.2023 г.

13 333 869 лв.

 

 


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г.


Тема Номер на проект Период
1 „Разработване на иновативен високоефективен текстилен апликатор за събиране на електрофизиологични данни за целите на телемедицинската диагностика, мониторинга и спешната медицинска реакция" BG16RFOP002-1.005-0307-C01 2014-2020 г. 
2 „Повишаване на иновационната дейност в „ОСЪМ“ АД, чрез разработването на производствена иновация – технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун с механични характеристики надхвърлящи утвърдените в стандарта БДС EN 1563 2012" BG16RFOP002-1.005-0371-C01 2014-2020 г. 
3 "Разработване на иновативен линеен оптично-димен пожароизвестител, използващ за детекция синия спектър на светлината” BG16RFOP002-1.005-0171-С001 2014-2020 г. 
4 „Създаване на иновационна среда и инфраструктура в „Електро Лоджика“ ЕООД за разработването на иновативен продукт – LED паркови и улични осветителни тела“ BG16RFOP002-1.002-0035 2018-2019 г. 

 

ОП" НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"

1.

ОП" Наука и образование за интелигентен растеж"

BG05М2ОР001- 2.03

 

Контактно лице:

Доц. д-р инж. Ил. Железаров 

Студентски стипендии - фаза 1

29.03.2016 г.-29.03.2018 г.

501 845 лв.

 

2.

ОП" Наука и образование за интелигентен растеж"

BG05M2OP001-2.002-0001

 

Контактно лице:

Доц. д-р инж. Марин Маринов

Студентски практики – фаза 1

04.07.2016 г.-19.12.2018 г.

729 306, 40, лв.

 

3.

ОП" Наука и образование за интелигентен растеж"

BG05M20P001-1.002-0023

 

Координатор:

проф. дтн. инж. Райчо Иларионов

Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии

30.03.2018 г.

30.11.2023 г.

23 569 719, 17 лв.

 

4.

ОП" Наука и образование за интелигентен растеж"

BG05M2OP001-1.002-0006-C02

 

Контактно лице:

проф. д-р инж. А. Александров

Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска (Quasar)

01.06.2018 г.-

01.06.2023 г.

1 408 584  лв.

 

5.

ОП" Наука и образование за интелигентен растеж"

BG05M2OP001-1.002-0002

 

Контактно лице:

доц. д-р инж. Б. Карапенев

 Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД)

30.03.2018 г.

30.12.2023 г.

0  лв.

 

6.

ОП" Наука и образование за интелигентен растеж"

BG05M2OP001-1.001-0008-С01

 

Контактно лице: проф. дн Д. Дичев

„Национален център по мехатроника и чисти технологии“

30.03.2018 г.

30.12.2023 г.

732 647,84 лв.

 

7.

ОП" Наука и образование за интелигентен растеж"

BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2”

Контактно лице:

доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов

"Студентски практики - фаза 2"

07.02.2020

 г. – декември 2023 г.

323 196 лв.

 

8.

ОП" Наука и образование за интелигентен растеж"

BG05M2OP001-2.016

„Модернизация на висшите училища“

Контактно лице:

Доц. д-р инж. Красимир Друмев

„ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньори (ИННОТЕХ ПРО)“

14.06.2021г.- 31.12.2023г..

699 145, 70 лв.

 

9.

ОП" Наука и образование за интелигентен растеж"

BG05M2OP001-2.016

„Модернизация на висшите училища“

Контактно лице:

Доц. д-р Лиляна Русанова

„Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“

15.06.2021г.- 31.12.2023г.

203 500,

00 лв.

 

10.

ОП" Наука и образование за интелигентен растеж"

BG05M2OP001-2.016

„Модернизация на висшите училища“

Контактно лице: доц. д-р Емил Инджов

„Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във ВТУ „Св. Св. К. и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и ТУ-Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“

17.06.2021г.- 31.12.2023г.

227 598,

00 лв.

 

11.

ОП" Наука и образование за интелигентен растеж"

BG05M2OP001-2.016-0028

„Модернизация на висшите училища“

Контактно лице:

Доц. д-р инж. Пламен Цанков

„Модернизация на висшите училища: ТУ-Варна, ТУ-София, ТУ-Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“

25.06.2021г.- 31.12.2023г.

88 282,30 лв.

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

12.

ОП“ Иновации и конкурентоспособност“

BG16RFOP002-1.005-0307

 

Контактно лице: доц. д-р инж. Кр. Друмев

Разработване на иновативен високоефективен текстилен апликатор за събиране на електрофизиологични данни за целите на телемедицинската диагностика, мониторинга и спешната медицинска реакция

01.08.2018 г.-31.05.2020 г.

96 936,84 лв.

33 927,89 лв.

13.

ОП“ Иновации и конкурентоспособност“

BG16RFOP002-1.005-0371

Контактно лице: доц. д-р инж. Г. Рашев

Повишаване на иновативната дейност в „ОСЪМ „АД чрез разработване на произведена иновация-технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун

31.05.2018 г.-31.05.2020 г.

124 000 лв.

54 950 лв.

14.

ОП“ Иновации и конкурентоспособност“

BG16RFOP002-1.005-0170

Контактно лице: доц. д-р инж. В. Тодорова

Разработване на иновативен линеен оптично-димен пожарогасител, използващ за детекция на синия спектър на светлината

08.06.2018 г.-08.06.2020 г.

73 850 лв.

25

847,50 лв

15.

ОП“ Иновации и конкурентоспособност“

BG16RFOP002-1.005-0229

Контактно лице: проф. д-р инж. Ирина Александрова

„Повишаване на иновационната дейност в „Адтех“ ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) – Система за лазерно маркиране“

27.03.2021 г. – 27.01.2024г.

108 000 лв.