Специалност „Стопанско управление”, магистърска специалност „Управление на проекти” (УП)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА и ДИСТАНЦИОННА

Водеща катедра: МЕНИДЖМЪНТ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Магистърската програма «Управление на проекти» съответства на предизвикателствата в социално-икономическата практика иотговаря на съвременните тенденции в развитието на висшето образование.Обучаваните студенти в магистърската програма получават знания, умения и компетенции за:

идентифициране на конкретни проблеми набизнес организациите и обществото и готовност затяхното разрешаване чрез проекти;
разработване на проекти с оценка на риска за тяхното внедряване, с разработен бюджет и избор на източници за финансиране;
осигуряване и управление на необходимите ресурси, на проектния екип и отношенията със заинтересованите страни по проекта;
планиране на проектните дейности с използването на съвременни информационни системи;
оценяване на проекти за въздействие върху околната среда.

Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация “магистър по управление на проекти” и възможности за професионална кариера в организации от различни сектори като ръководители в управленската йерархия, проектни мениджъри при разработване на иновационни, технически, технологични и управленски проекти; в експертни екипи за извършване на консултантска дейност и оценяване на проектни разработки; в екипи за разработване на международни проекти, свързани с усъвършенстване на мениджмънта, производството, конкурентноспособността и човешките ресурси.

Дистанционната форма на обучение е базирана върху използването на съвременни, удобни и високоефективни информационни технологии. Обучението е неприсъствено и се осигурява:

Организационно-технически – от факултетна канцелария на факултет „Стопански” и ръководителя на магистърската програма;
Учебно-методически – от преподаватели в катедра „Мениджмънт” и факултет „Стопански”;
Информационно-технологично – от специалисти в Центъра за електронно и дистанционно обучение.

Обучението в дистанционна форма е организирано в два семестъра (една учебна година) за дипломираните специалисти с висше образование в ОКС „бакалавър” и/или „магистър” от професионално направление 3.7 Администрация и управление (специалности „Стопанско управление”, „Публична администрация”, „Бизнес администрация” и др.). Кандидати с дипломи от други професионални направления или области на висше образование преминават подготвителен курс на обучение с продължителност един или два семестъра в зависимост от базовото образование с цел придобиване необходимите базови знания и умения от професионално направление „Администрация и управление”

За подпомагане на студентите в дистанционна форма са подготвени „Наръчник на студента в дистанционна форма на обучение” и „Справочник за организация на достъпа до информационни ресурси”, като в рамките на първата седмица от графика на обучение се организира обучаващ семинар за използване на платформата за дистанционно обучение и консултации за представяне на учебните дисциплини.

Необходимите документи за кандидатстване са:

Заявление (по образец) от факултетна канцелария на факултет „Стопански”;
Диплома-оригинал и копие за завършено висше образование;
Документ за платена такса за кандидатстване (25 лева) в офиса на Банка ДСК в сграда Ректорат на ТУ-габрово.

Документите се подават във факултетна канцелария на факултет „Стопански”, сграда Ректорат на ТУ-Габрово, кабинет 3125 в периода 1.09.2017 г. – 29.09.2017 г.

За всички въпроси, свързани с кандидатстване, записване и обучение, можете да се обръщате на тел.

066 827 515 – факултетна канцелария на факултет „Стопански”,

066 827 539 – организатор учебна дейност на катедра „Мениджмънт”,

066 827 542 – ръководител на магистърската програма.

066 827 278 – технически организатор на Центъра за електронно и дистанционно обучение.