Гл. ас. д-р инж. Мариана Д. Ичкова

ichkova
 

Преподавани дисциплини:

  • Техническа Механика;
  • Механика - I;
  • Съпротивление на материалите.

Научни интереси:

  • Компютърни методи за инженерен анализ;
  • Методи за създаване и изследване на остатъчни напрежения около скрепителни отвори; °
  • Експериментална механика;