Проф. дн инж. Галя Великова Дунчева

prof Duncheva
 

Родена на 06.07.1960 г. в гр. Плевен

Завършва машинно инженерство през 1983 г.

Защитава дисертация през 2006 г. за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Машинознание и машинни елементи"

Защитава дисертация през 2017 г. за присъждане на научната степен "доктор на науките" по научна специалност "Приложна механика"

Доцент по Машинни елементи (2007 г.)

Професор по Машинни елементи (2013 г.)

Заместник-декан по научно-изследователската дейност и кадрови потенциал към факултет "Машиностроене и уредостроене" (2020 г.)

Носител на златни медали на изложения за изобретения и иновации у нас и в чужбина (Brussels, 2011).

Рецензент в 9 международни научни списания на Elsevier, SAGE, Springer, индексирани от Web of Science и Scopus.

Автор на над 120 научни статии у нас и чужбина (в списания на Elsevier, SAGE, Springer); 4 книги; 1 монографии в чужбина; над 10 изобретения, защитени с патенти у нас и в чужбина (САЩ, Украйна, Русия).

Включена в: издания на Who's Who; „International Biographical Centre, Cambridge, England” – 2000 outstanding intellectuals of the 21st century.

Преподавани дисциплини:

 • Машинни елементи
 • Машинни елементи – проект
 • Машинознание
 • Компютърни методи в механика на непрекъснатата среда
 • Специални (нестандартни) методи и инструменти за обработване – модул: Методи и инструменти за повишаване на уморната дълготрайност

Научни интереси:

 • Компютърно моделиране за анализ на напрегнатото и деформирано състояние на машинни елементи и механични системи;
 • Числени симулации на машинни елементи и процеси за повишаване на уморната дълготрайност на конструкционни елементи посредством  управление на полезните остатъчни напрежения на натиск;
 • CAE системи в машинното инженерство;
 • Синтез и анализ на методи за повишаване на уморната дълготрайност на конструкционни елементи с естествени концентратори.

Някои публикации в списания с импакт фактор

 1. Duncheva GV, Maximov JT, Ganev N, Anchev AP. Fatigue life enhancement of a D16AT aluminium alloy for aircraft components with fastener holes. Strength of Materials 52(1) (2020) 1-15.
 2. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP, Ichkova MD. Improvement in fatigue strength of 41Cr4 steel through slide diamond burnishing. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2020) 42:197 DOI: 10.1007/s40430-020-02276-8
 3. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP. Smoothing, deep or mixed diamond burnishing of low-alloy steel components – optimization procedures. Int J Adv Manuf Technol 106 (2020) 1917-1929
 4. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Ichkova MD. Slide burnishing – review and prospects. Int J Adv Manuf Technol 104 (2019) 785-801
 5. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Amudjev IM. New method and tool for increasing fatigue life of a large number of small fastener holes in 2024-T3 Al-alloy. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2019) DOI:10.1007/s40430-019-1709-8
 6. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Ganev N, Dunchev VP. Effect of cyclic hardening on fatigue performance of slide burnishing components made of low-alloy medium carbon steel. Fatigue Fract Eng Mater Struct 42(6) (2019) 1414-1425
 7. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP. A temperature-dependent, non-linear kinematic/isotropic hardening material constitutive model of the surface layer of 37Cr4 steel subjected to slide burnishing. Arabian Journal for Science and Engineering 44(6) (2019) 5851-5862
 8. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP. Crack resistance enhancement of joint bar holes by slide diamond burnishing using new tool equipment. Int J Adv Manuf Technol 102 (2019) 3151-3164
 9. Maximov JT, Anchev AP, Duncheva GV, Ganev N, Selimov KF, Dunchev VP. Impact of slide diamond burnishing additional parameters on fatigue behaviour of 2024-T3 Al alloy. Fatigue Fract Eng Mater Struct. 42(1) (2019) 363-373
 10. Maximov JT, Dunchev VP. Investigation of dynamic response of “bridge girder – telpher – load” crane system due to telpher motion. Coupled Systems Mechanics 7(4) (2018) 485-507.
 11. Maximov, J.T., Duncheva, G.V., Anchev, A.P., Ganev, N., Amudjev, I.M., Dunchev, V.P. Effect of slide burnishing method on the surface integrity of AISI 316Ti chromium-nickel steel. J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng. (2018) 40: 194. https://doi.org/10.1007/s40430-018-1135-3
 12. Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Ganev N, Duncheva GV, Selimov KF. Effect of slide burnishing basic parameters on fatigue performance of 2024-T3 high-strength aluminium alloy. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 40(11) (2017) 1893-1904.
 13. Maximov J.T. ,  Anchev A.P.,  Duncheva G.V., Ganev N.,   Selimov K.F. Influence of the process parameters on the surface roughness, micro-hardness, and residual stresses in slide burnishing of high-strength aluminum alloys. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 39(8) (2017) 3067-3078.
 14. Duncheva G.V., MaximovJ.T., Ganev N. A new conception for enhancement of fatigue life of large number of fastener holes in aircraft structures. Fatigue and Failure of Engineering Materials and Structures 40(2) (2017) 176-189.
 15. Maximov JT, Duncheva GV, Amudjev IM, Anchev AP, Ganev N. A new approach for pre-stressing of rail-end-bolt holes. Proc. IMechE, Part C: J. Mechanical Engineering Science 231 (12) (2017) 2284-2290
 16. Maximov JT, Anchev AP, Duncheva GV. Modeling of the friction in tool-workpiece system in diamond burnishing process. Coupled Systems Mechanics 4 (4) (2015) 279-295.
 17. Duncheva GV, MaximovJT, Ganev N, Ivanova M. Fatigue life enhancemenet of welded stiffened S355 steel plates with noncircular openings. Journal of Constructional Steel Research 112 (2015) 93-107.
 18. Maximov J.T., Duncheva G.V., Anchev A.P., Amudjev I.M., Kuzmanov V.T. Enhancement of fatigue life of rail-end-bolt holes by slide diamond burnishing. Engineering Solid Mechanics 2(4) (2014) 247-264.
 19. Maximov J. T., Duncheva G. V., Anchev A. P. An approach to modeling time-depending creep and residual stress relaxation around cold worked hoels in aluminium alloys at room temperature. Engineering Failure Analysis 45 (2014) 1-14.
 20. Maximov J. T., Duncheva G. V., Anchev A. P., Ichkova M. D. Modelling of strain hardening behaviour of 2024T3 aluminium alloy at room and high temperatures. Computational Materials Science 83 (2014) 381-393.
 21. Maximov J. T., Duncheva G. V., Ganev N., Amudjev I. M. Modeling of Residual Stress Distribution around Fastener Holes in Thin Plates after Symmetric Cold Expansion. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 36(2) (2014) 355-369.
 22. Maximov J. T., Duncheva G. V., Amudjev M. A novel method and tool which enhance the Fatigue life of structural components with fastener holes. Engineering Failure Analysis 31 (2013) 132-143.
 23. Duncheva G. V., Maximov J. T. A new approach to enhancemenet of fatigue life of rail-end-bolt holes. Engineering Failure Analysis 29 (2013) 167-179.
 24. Maximov J. T., Duncheva G. V., Ganev N. Enhancement of fatigue life of net section in fitted bolt connections. Journal of Constructional Steel Research 74 (2012) 37-48.
 25. Maximov J. T., Duncheva G. V., Amudjev M., Kuzmanov T. V. Modelling the power parameters of the spherical motion burnishing. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 226(2) (2012) 498-510.
 26. Maximov J. T., Duncheva G. V. Finite Element Analysis and optimization of spherical motion burnishing of low-alloy steel. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 226(1) (2012) 161-176.
 27. Maximov J. T., G. V. Duncheva, M. Amudjev, K. K. Krumov, T. V. Kuzmanov. A new single-roller burnishing technique decreasing roughness obtained. Journal of Materials Science and Engineering with Advanced Technology 2 (2) (2010) 177-202.
 28. Maximov JT, Kuzmanov TV, Duncheva GV, Ganev N. Spherical motion burnishing implemented on lathes. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 49 (11) (2009) 824-831.
 29. Maximov JT, Duncheva GV. A new 3D finite element model of the spherical mandrelling process. Finite Elements in Analysis and Design 44 (6-7) (2008) 372-382.
 30. Maximov JT, Duncheva GV, Kuzmanov TV. Modelling of hardening behaviour of cold expanded holes in medium carbon steel. Journal of Constructional Steel Research 2008;64(3):261-267.
 31. Maximov JT, Duncheva GV, Ganev N, Bakalova The benefit from adequate finite element simulation of the cold hole expansion process. Engineering Failure Analysis 2009;16(1):503-511.
 32. Maximov JT, Duncheva GV, Mitev IN. Modelling of residual stress relaxation around cold expanded holes in carbon steel. Journal of Constructional Steel Research 2009;65(4):909-917.

Монографии в чужбина

Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP. Fatigue Life Increase of 2024-T3 Aluminium Alloy by Slide Burnishing. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2017.

Под ръководството на проф. дн Галя Дунчева са защитили дисертации както следва:

1.  гл. ас. д-р инж. Мариана Димитрова Ичкова – 2008

2.  гл. ас. д-р инж. Петър Начев Ненчев – 2011

3.  д-р инж. Мариета Димитрова Иванова – 2014

4.  гл. ас. д-р инж. Милка Григорова Атанасова – 2016

5. гл. ас. д-р инж. Николай Панайотов Марчев ‑ 2016