Специалност "Мехатроника" (М)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


 АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:
logo m2

Основната цел на магистърската програма по специалност "Мехатроника" е да се надгради обучението на инженери, придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” в професионалните направления Машинно инженерство и Общо инженерство чрез усъвършенстване на знанията и практическите умения в областта на маханиката, динамичните системи, електрониката и интелигентните компютърни структури, както и интегрирането на тези знания и умения в една обща визия за изграждане на завършен мехатронен продукт.m2 1 Магистърската програма е предназначена и за бакалаври от други направления, които желаят да получат надграждаща и специализираща подготовка в областта на мехатрониката. Целта е съобразена и с динамичното развитие и внедряване на новите технологии при разработването на мехатронния продукт.

m2 3ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Поради висококвалифицираната си интердисциплинарна подготовка завършилите специалност „Мехатроника” с образователно-квалификационна степен „магистър” могат да се реализират като ръководители и координатори, управляващи специалистите от различни направления, с цел - изследване, създаване и експлоатация на мехатронни продукти. На специалистите, завършили тази специалност, се предлага възможност за реализация в следните области:

  • Проектиране и конструиране. Създаване на структурни схеми, изчисляване и конструиране на елементи, възли и системи на мехатронния продукт.m2 2
  • Производство. Подготовка, производство, контрол и изпитване на мехатронния продукт.
  • Експлоатация. Водещи специалисти в експлоатацията на мехатронния продукт, автоматизацията и роботизацията на машиностроителното производство.
  • Организация и управление. Дейности в организацията на труда и вземането на управленски решения.
  • Научни изследвания. Разработване на нови методи и модели, касаещи развитието на мехатронния подход.
  • Образование. Учители в средното и преподаватели във висшето образование по дисциплини, свързани с машиностроенето, уредостроенето и мехатрониката.
  • Метрология. Специалисти по измерване, проверка и калибриране на измервателни средства и системи.
  • Ремонт. Подръжка и ремонт на мехатронни системи.
  • Консултантска дейност. Консултанти в областта на мехатронните системи.

Те имат възможност да продължат обучението си в следваща образователно-научна степен "Доктор" и да участват в различни форми на продължаващо обучение.