Специалност "Мехатроника" (М)

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: МАШИНЕН ИНЖЕНЕР


m 1 

logo mАНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалност „Мехатроника” е създадена съвместно с университети и висши училища в Германия и Чехия. Съобразена е със световните тенденции в развитието на най-перспективните и иновативни области на инженерните науки, защото съчетава методите на механиката, електрониката и информационните компютърни технологии за създаване на машини от ново поколение.

m 2Студентите придобиват знания и умения в областта на механиката, електрониката, микропроцесорната техника, информатиката и компютърното управление, които са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство от офис и битова техника до автомобилостроене и медицинско оборудване. Обучението е организирано върху приоритетно използване на CAD/CAM/CAE и DAQ софтуери, което дава възможност за бързо адаптиране на инженерните кадри към изискванията на пазара на труда в страната и чужбина. Завършилите успешно трети курс получават възможност за обучение в продължение на два семестъра във Висшето училище в Шмалкалден (Германия) и придобиване на немска диплома за висше образование.
Поради висококвалифицираната си интердисциплинарна подготовка завършилите специалност „Мехатроника” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” могат да се реализират като ръководители и координатори, управляващи специалистите от различни направления, с цел - изследване, създаване и експлоатация на мехатронни продукти. На специалистите, завършили тази специалност, се предлага възможност за реализация в следните области:

m 3ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

  • Проектиране и конструиране. Създаване на структурни схеми, изчисляване и конструиране на елементи, възли и системи на мехатронния продукт.
  • Производство. Подготовка, производство, контрол и изпитване на мехатронния продукт.
  • Експлоатация. Водещи специалисти в експлоатацията на мехатронния продукт, автоматизацията и роботизацията на машиностроителното производство.
  • Организация и управление. Дейности в организацията на труда и вземането на управленски решения.
  • Научни изследвания. Разработване на нови методи и модели, касаещи развитието на мехатронния подход.
  • Образование. Учители в средното и преподаватели във висшето образование по дисциплини, свързани с машиностроенето, уредостроенето и мехатрониката.
  • Метрология. Специалисти по измерване, проверка и калибриране на измервателни средства и системи.
  • Ремонт. Подръжка и ремонт на мехатронни системи.
  • Консултантска дейност. Консултанти в областта на мехатронните системи.

Те имат възможност да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „Магистър“ и да участват в различни форми на продължаващо обучение.