Специалност "Дигитална администрация" (ДА)

Специалност: ДИГИТАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДА

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА

Водеща катедра: КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация:  ИНЖЕНЕР ПО ДИГИТАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ


da1Специалност „Дигитална администрация” отговаря на съвременната концептуална платформа за развитие на информационното общество, като съчетава изучването на информационни и комуникационни технологии и дигитализацията в сферата на публичната администрация.

Нейната цел е да задоволи потребностите на обществото от висококвалифицирани кадри, реализиращи управленска, проектантска и консултантска дейност в публични, неправителствени и бизнес организации, като се подготвят висококвалифицирани специалисти с компетенции в областта на изграждането, внедряването, администрирането и работата със системи за прогнозиране, анализ, обработка и визуализация на данни от бизнес и технологични процеси, въвеждането на електронни услуги, платформи и облачни технологии в администрацията на публични и частни организации. Предпоставка за това е променящата се среда, която изисква необходимост от използване на данни за вземане на оптимални решения, прилагане на модели за прогнозиране и автоматизация на административните процеси.

Специалистът по „Дигитална администрация” се подготвя за работа, като изпълнител, експерт и ръководител на отдели и дирекции в различните функционални области на администрацията. Той притежава способност да управлява и контролира екипи и ресурси; да създава, използва и поддържа система за управление на бази от данни; да събира, обработва и използва информация; да създава и управлява модерни онлайн публични услуги.

Студентите от специалност „Дигитална администрация“ придобиват знания и умения за анализ, проектиране, внедряване и поддържане на информационните и комуникационните технологии и системи в областта на електронното управление; за разработване и използване на информационни и комуникационни технологии и системи за решаване на бизнес задачи в големи и средни фирми; за дефиниране на проблемите, анализ на алтернативите и създаване на подходи, методи, техники, софтуерни средства за изграждане, внедряване и управление на информационни системи за публичната администрация.

da2Студентите получават добра фундаментална подготовка, съчетана със задълбочено профилиране в конкретното направление. То включва изучаване на дисциплини в областта на инженерните и обществени науки, езиково обучение, висока компютърна компетентност, целенасочена специализирана подготовка и практическо обучение. Специализираната подготовка е базирана на избираеми и факултативни дисциплини, чрез които студентите имат възможност да задълбочат своите знания.

Обучението се извършва по съвременна методика, в интерактивни форми, с използване на мултимедии, симулации и др. В семинарните занятия се решават практически казуси и ситуации. Провеждат се практически занятия в институции с установена дигитална среда на административно обслужване.

Срокът на обучение по специалност „Дигитална администрация”   в образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ е 4 учебни години. Обучението се осъществява в редовна или задочна форма.

Завършилите специалността „Дигитална администрация“ придобиват квалификация „Инженер по дигитална администрация“ и са пълноценно подготвени да се реализират в следните области:

  • Администриране и работа с информационни системи за анализ на данни, планиране, изпълнение и контрол на бизнес процесите във фирмите и предприятията;
  • Изграждане и внедряване на дигитални интегрирани системи за единно управление на бизнеса;
  • Управление и обслужване на портали и системи за електронни услуги и работа с цифрови подписи и сертификати в сферата на банковото дело, индустрията, държавната и бизнес администрация;
  • Внедряване и контрол на системи за електронна комерсиална дейност (електронна търговия);

Специалистите, завършили специалността „Дигитална администрация”  могат да заемат ръководни и експертни длъжности в органите и звената на държавното управление; в организации и структури на юридически лица с нестопанска цел; документалисти и архивисти.