Специалност "Компютърни системи и технологии" (КСТ)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Период на обучение: 3 СЕМЕСТЪРА 

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Специалност „Компютърни системи и технологии" (КСТ) е хит за работодатели и кандидат-студенти у нас. Специализиращата катедра “КСТ” е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високата възможна марка за качество, валидна до 2021 година. С доказаната си експертиза тя подновява правото си да обучава и в трите образователно-квалификационни степени – “бакалавър”, “магистър” и “доктор”.

computer system 1515575250 3570534Обучението по специалността се провежда в ТУ-Габрово от 1984 г. За четвърт век са се дипломирали повече от 1500 компютърни инженери. Днес студентите влизат в просторни зали и лаборатории, оборудвани с най-модерна компютърна техника и с осигурен бърз достъп до Интернет. Нивото на подготовка се поддържа с активна работа на преподавателите по международни проекти и преки контакти с университети от Англия, Германия, Румъния, Полша, Сърбия, Украйна и др. Студенти от специалност “КСТ” реализират интензивна мобилност към европейски университети като бакалаври и магистри, където провеждат успешно преддипломно и дипломно проектиране с изследователска тематика. Всяка година участват в научни сесии със свои доклади, неизменно отличавани за докладваните резултати.

Няма отбор на ТУ-Габрово, участвал в национална студентска олимпиада или състезание по програмиране, математика или физика, в която студентите от специалност "КСТ" да не формират над три четвърти от екипа. Няма проява, в която университетския ни отбор да не е бил призьор в колективно или индивидуално участие между десетки други в страната.

Завършилите специалност „КСТ" са предпочитани кадри във фирми за разработване, използване и поддържане на информационни технологии и компютърна техника, на системи за автоматизирано проектиране или на такива за управление на технологични процеси и машини. Те работят в сферата на обучение и сертифициране по компютърни технологии, компютърни системи и компютърни мрежи. Инженерите по "КСТ" се приемат много добре във финансовите и банковите институции, в услугите и в държавната администрация за внедряване и поддържане на програмни продукти и апаратни средства, като се реализират пълноценно и във всички други активности по използване на компютърна техника и технологии.