Специалност "Софтуерно и компютърно инженерство" (СКИ)

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА

Водеща катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: СОФТУЕРЕН ИНЖЕНЕР


pic ski 2Специалност „Софтуерно и компютърно инженерство” (СКИ) осигурява професионална подготовка за проектиране, изграждане, тестване и внедряване на софтуерни системи. Тя е нова, модерна и актуална специалност за желаещите да се реализират като софтуерни инженери.

Обучението на студентите в специалността има за цел да удовлетвориповишаващите се изисквания на пазара на труда в областта на софтуерните технологии и тяхното приложение в различни области. Съдържанието на учебната документация (квалификационна характеристика, учебния план и учебни програми) е разработено съвместно с водещи фирми в областта и е съобразено с необходимите знания и умения за успешна реализация на завършилите и обучавани студенти от специалността.database2

Судентите от специалност СКИ могат да провеждат обучението си по същата или сродна специалност в университети от други страни за различен срок от време.Предвидена е възможност да провеждат практическо обучение, както и да разработват изцяло или частично и дипломните си работи. Те имат възможност да получат диплома и от университети и висши училища в Германия.

Обучението по специалността „Софтуерно и компютърно инженерство” се обезпечава от катедра “Компютърни системи и технологии”. Катедрата разполага с учебни и научноизследователски лаборатории, оборудвани със съвременна техника, необходима за качествено и ефективно обучение.

Предвидени са дисциплини, покриващи най-модерните и съвременни тенденции в света на информационните технологии. Част от тях са:

 • Обектно-ориентирано програмиране;software
 • Web програмиране;
 • Програмиране за мобилни устройства;
 • Функционално програмиране;
 • Проектиране и реализация на големи софтуерни проекти;
 • Компютърна и мрежова сигурност;
 • Управление и документиране на софтуерни проекти;
 • Локални и мрежови операционни системи;
 • Бази от данни;
 • Интернет на нещата;
 • Организация на компютъра и компютърни архитектури;
 • Изкуствен интелект;
 • Виртуализация и облачни технологии.

Завършилите специалност СКИ имат възможност да работят в сферата на софтуерните технологии. Инженерите, завършили специалноста придобиват теоретични и практически знания и умения за проектиране, разработка, тестване, внедряване и поддържане на софтуерни системи.

Обучението, насочено към практически разработки, съвместната работа с ИТ компании, възможностите за практики и стажове и съвременните учебни програми правят нашите випускници компетентни и квалифицирани софтуерни специалисти, търсени и предпочитани от фирмите в страната и в чужбина.