Специалност "Промишлена и автомобилна електроника" (ПАЕ)

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ЕЛЕКТРОНИКА

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОНИКА


Защо специалност “Промишлена и автомобилна електроника”?
Специалност “Промишлена и автомобилна електроника”, ОКС Бакалавър, е нова специалност, която е в унисон с тенденциите в развитието на икономиката в страната. Обучението е насочено към съвременните технологии в областта на:

pic pae 2

 • индустриалните производствени и електротехнологични системи;
 • промишлените и транспортните електрозадвижвания;
 • цифровата и микропроцесорната схемотехника, предназначени за: промишлена, битова и офис техника; управление на производствени процеси и устройства; медицинска апаратура; автомобилни управляващи и комфортни системи; системи за събиране и обработка на информация;
 • приложението на компютърните технологии за автоматизирано проектиране, моделиране, симулация и диагностика на електронни устройства и системи;
 • синтезирането, анализа и конструирането на високочестотни захранващи източници за електротехнологии, зарядни станции за електромобили, електронни устройства за бита, електронни регулатори за електрозадвижвания, системи за безкабелно предаване на електрическа енергия и управляващи сигнали и др.
 • съвременната елементна база на електрониката – интегрална схемотехника, оптоелектроника и сензорна техника, силови полупроводникови прибори.

В специалност “Промишлена и автомобилна електроника” студентите се обучават в модерно оборудвани лекционни зали и лаборатории от академичен състав с висока квалификация. Тя е специалност от професионално направление “Електротехника, електроника и автоматика”, акредитирано от Националната агенция по оценяване и акредитация с оценка 9.


Какво ще науча?
Студентите от специалност “Промишлена и автомобилна електроника” получават широкопрофилна фундаментална подготовка чрез изучаване на общообразователни и общотехнически дисциплини. Дисциплините, формиращи облика на специалността, са свързани с елементната база и схемотехниката на промишлената и автомобилната електроника, преобразувателната, компютърната и микропроцесорната техника. Теоретичните знания и практическите умения са в направленията:

 • проектиране и поддържане на електронни устройства и системи за преобразуване на електрическа енергия;
 • проектиране на цифрови и микропроцесорни системи;
 • експлоатация и ремонт на електронно оборудване за промишлеността, бита, автомобили и електромобили;
 • електронни технологии;
 • сензорна техника, оптоелектроника и микросистеми;
 • програмируеми логически контролери;
 • приложения на компютърни системи.

Kатедра „Електроника” предлага и обучение по три магистърски специалности: “Електроника”, “Автомобилна електроника” и “Оптоелектроника и лазерна техника”, което дава възможност на завършилите ОКС „Бакалавър“ да продължат обучението си.

 

Къде ще работя?
Завършилите образователно-квалификационна степен “Бакалавър” се реализират успешно като специалисти по:

 • Проектиране, модернизация, поддържане и ремонт на електронна апаратура в промишлеността, бита автомобилния и електромобилния сектор;
 • Проектиране и програмиране на микропроцесорни и автоматизирани системи;
 • Организационно-управленческа и маркетингова дейност на фирми с производствена, сервизна и търговска дейност в областта на промишлената и автомобилната електроника и др.

За доброто обучение в катедрата спомага взаимодействието с производствени и проектантски фирми, доказали се в различни браншове на електрониката - UltraFlex, Schneider, Visteon Electronics (Johnson Controls), IDT (ZMDI) и разкритите от тях учебни лаборатории на територията на катедрата.