Специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" (ЕЕ)

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Електроенергетиката е стратегически отрасъл, решаващ за икономическото развитие на страната.

Електроинженерите, завършващи специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” участват в енергийната реформа в българската енергетика в съответствие с директивите на Европейския съюз. Те се реализират както в голямата енергетика – производство на енергия в атомната, водно и топлоелектрическите централи и преноса по енергийната система, така и в енергийните и енергомонтажни фирми в индустрията и другите стопански отрасли. Те внедряват енергоспестяващи способи за ефективно електропотребление и енергийни технологии с възобновяеми енергийни източници, опазващи околната среда.

Специализираната университетска подготовка съдържа познания по електротехника и измервания, автоматизация, електроника, електрически машини и апарати, електрозадвижване, топлоенергетика, електрически централи, подстанции и мрежи, електротехнологии, осветителна техника, електроснабдяване, електрообзавеждане, техническа експлоатация, възобновяеми енергийни източници, енергетични технологии, релейна защита.

ОБУЧЕНИЕ:

Учебният план на специалността е синхро­ни­зи­ран с учебните планове на водещи български и европейски универ­­­ситети.

Фундаменталната подготовка е съ­гла­су­ва­на с обучението на останалите специалности във факултет „Електротехника и елек­трон­и­ка” в Технически университет - Габрово.

Обучението на студен­ти­те се осъществява в съвременни лекционни зали и десет специализирани учебни ла­бо­ра­тории със съвременна измервателна, пре­зентационна и ком­пю­тър­на техника с Internet достъп. Използват се специализиран софтуер и CAD продукти.
Профилиращата катедра „Електрос­наб­дя­ване и електрообзавеждане” работи ак­тив­но над 30 години по международни програми и проекти, финанси­рани от Европейската комисия и ЮНЕСКО, както и по национални програми за енер­­гийна ефективност, резултатите  от кои­то се използват пряко в учебния процес. Научно-из­сле­­­дователската дейност се развива в област­та на възобновяеми енер­гий­ни източници, осве­ти­телна техника, елек­три­чески машини, електроснабдяване, електрообзавеждане и енергийно-ефективни електрически уредби, енергийно-ефективни електрозадвижвания с приложение в индустрията, електромобили и инфраструктура за зареждане и съхранение на енергия.

РЕАЛИЗАЦИЯ:

Студентите, завършили специалността „Електроенергетика и електрообзавеждане“ с професионална квалификация „електроинженер” се реализират в компании и оператори за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, в електротехнически секции и енерго-механични отдели на производствени, транспортни и строителни фирми.

Те заемат позиции, свързани с конструиране, мон­таж, изпитване, експлоатация, поддръжка и ремонт на елек­трое­нергийни съо­ръ­же­ния, уред­би и мрежи, електрообзавеждане, елек­тро­задвижващи системи; ос­ветителна и инсталационна техника; възоб­но­вяеми енер­гий­ни източни­ци.