Специалност "Безопасност на труда" (БТ)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА

Период на обучение: 3 СЕМЕСТЪРА 

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Студентите, завършили магистратура по “Безопасност на труда“, придобиват следните знания и умения:

 • Да анализират и оценяват индустриалните рискове и условията на труд ;
 • Да проектират и въвеждат технически, технологични и организационни решения за избягване и минимизиране на индустриалните рискове и подобряване условията на труд;
 • Да провеждат приложни и научни изследвания в областта на инженерната безопасност, включително и на трудовата хигиена;
 • Да обучават техническия персонал и работниците за разпознаване на опасностите, преценка на рисковете, които те създават и за прилагане на мерките за тяхното избягване или минимизиране, предвидени в общите и вътрешно фирмени правила за безопасност и здраве при работа.

Завършилите обучението си получават професионална квалификация магистър-инженер по безопасност на труда.

1 2

Изисквания към подготовката на специалистите

В образователно-квалификационната степен „магистър” могат да продължат обучението си завършили ОКС „бакалавър” в област на висше образование „Технически науки”. Срокът на обучение е 1,5 години.

В ОКС „магистър’ по „Безопасност на труда” могат да се обучават и студенти завършили ОКС „бакалавър” и /или ОКС „магистър” по специалности извън областта на „Технически науки”, след като преминат три семестриално подготвително обучение по „Безопасност на труда”

Като основни образователни цели при магистърското обучение по “Безопасност на труда” могат да се посочат:

 • Изучаване на българското и европейското законодателство, третиращо условията на труд;
 • Придобиване на теоретични и практически знания за анализ и оценка на риска, за осъществяване контрол по спазване на законите, правилниците и наредбите, имащи отношение до осигуряване на безвредни и безопасни условия на труд и предотвратяване на аварии;
 • Придобиване на квалификация за проектиране, реализиране на комплекс от мероприятия и средства за осигуряване на безвредни и безопасни условия на труд;
 • Придобиване на квалификация за мениджъри по “условия на труд”.
3 4

 

Области на реализация

Завършилите магистър по безопасност на труда могат успешно да работят в:

 • Специалисти по безопасност в проектантски и конструкторски фирми ;
 • Инспектори по безопасност на труда в държавните структури;
 • Вещи лица към следствието и прокуратурата;
 • Специалисти по безопасност във ведомства, индустрия, строителство, услуги и търговия.
 • Те могат да продължат обучението си за придобиване на образователната и научна степен “ ДОКТОР”.
5 6
7 8

 

През 2016г. магистърската програма по „Безопасност на труда“ получи акредитация от международната неправителствена организация по здравословни и безопасни условия на труд IOSH, която е под егидата на британския кралски двор с подкрепата на международната организация на труда ILO.

Завършилите магистър-инженери по „Безопасност на труда“, получават право на членство в IOSH на ниво „дипломиран специалист“, което им дава възможност за реализация като висококвалифицирани инженери по „Безопасни и здравословни условия на труд“ в световен мащаб.

9