Специалност "Автомобилна електроника" (АЕ)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ЕЛЕКТРОНИКА

Период на обучение: 3 СЕМЕСТЪРА 

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР ПО АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОНИКА


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Инженерите с образователно-квалификационна степен “Магистър”, по специалност “Автомобилна електроника” придобиват задълбочени научно-теоретични знания и практически опит, което ще определи дейността им със следното предназначение:

1. Проектантска  и  конструкторска, монтажна, диагностична   работа   в следните области:

 • Датчици, преобразувателни устройства, изпълнителни механизми;

 • Електрообзавеждане, електрозадвижвания и електронни регулатори в автомобила;

 • Характеристики и параметри на електронните системи за двигатели с вътрешно горене /ДВГ/;

 • Устройства и системи, поддържащи нормалното функциониране на автомобила.

2. Производство на електронни   системи в изброените области.

3. Проектиране, монтаж  и настройка  на охранителни системи.

4. Организационна и управленческа дейност на фирми с производствена, ремонтна и търговска дейност.

5. Научна и преподавателска дейност по придобиване на научни   степени и звания в професионални гимназии и др.

Изисквания към подготовката на специалистите

Обучението за придобиване на образователно-квалификационната степен “Магистър”, по специалност “Автомобилна електроника” се провежда в съответствие с придобитата образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Електроника”:

Обучението осигурява усвояване основите на научноизследователската и  научно-приложна и приложна  дейност; развитие на способности за адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени.

Инженерът по Автомобилна електроника придобива образователна  степен “Магистър” след завършена образователна степен “Бакалавър” по специалност “Електроника”  и срок на обучение 1,5 учебни години. Обучението се извършва по 10 учебни дисциплини – задължителни и  избираеми и се разработват два курсови проекта.

Задължителните учебни дисциплини осигуряват  фундаментална и професионална подготовка в следните области – “Електрообзавеждане  на автомобила”, “Сензори и изпълнителни механизми в автомобилната електроника”, “Контролери за ДВГ”, “Автомобилни технически системи”, “ Електронни системи”, “Стендове и диагностика на ЕС”, “Динамика на автомобила”, “Вградени микрокомпютърни системи в автомобила.

Избираемите дисциплини в първия и втория семестър  дават възможност за изучаване на различните типове ДВГ, избор за специализиране или в автоматизирано проектиране на ЕС или към нормативни документи за контрол на качеството, за управление на автомобилното производство.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа в III семестър.

Специалистите по  “Автомобилна електроника” трябва да умеят:

 • да използват и прилагат  техническа, офертна и други видове документации и информация за елементна база и системи  при производствена или търговска дейности в областта на автомобилната електроника;

 • компетентно да участват в разработване и производство на електронни автомобилни системи и да са предпочитани специалисти от фирми с производствена дейност;

 • да извършват измерване, контрол , диагностика  и настройки на параметрите,   управлявани от електронните системи;

 • да настройват и ремонтират електрообзавеждане и електронни системи в автомобила и диагностичните стендове;

 • да организират и управляват дейност на фирми с производствена, ремонтна и търговска дейност;

 • да обучават и повишават квалификацията на изпълнителските кадри;

 • да използват компютърни и комуникационни технологии за мониторинг, мениджмънт на всички дейности в областта на Автомобилната електроника.