Специалност "Комуникационна техника и технологии" (КТТ)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Период на обучение: 3 СЕМЕСТЪРА 

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР ПО КОМУНИКАЦИИ


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Специалност “Комуникационна техника и технологии” е една от най-динамично развиващите се специалности. Тя се стреми да бъде равностоен партньор на фирми като: БТК - АД, МобилТел, STS Електроникс - ООД гр. Габрово, АМК – Габрово, Видеосат - ООД Велико Търново, Телби инженеринг - ООД Бургас, както и на оператори на кабелни телевизионни мрежи, радиа и доставчици на Internet.ktt1

Катедра КТТ разполага със специализирани лаборатории за провеждане на практически занятия и научни изследвания, които са обзаведени със съвременна електронно-измервателна апаратура и компютърна техника.

ktt 2Придобилите образователно - квалификационна степен "магистър" инженери по КТТ притежават задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка и умеят да организират и ръководят производството, диагностиката, ремонта, административната и търговска дейност на комуникационни съоръжения; да поставят и самостоятелно да решават задачите на динамичното развитие на комуникационната техника и технологии, като творчески прилагат придобитите знания и световните достижения в областта на съвременните комуникации и технологии в практиката, както и да обучават и да повишават квалификацията на изпълнителските кадри.

Магистър-инженерите по КТТ се реализират като технолози, конструктори, сервизни и маркетингови специалисти, ръководители и специалисти в производството, ремонта и експлоатацията на комуникационни съоръжения, експерти по електромагнитната съвместимост на електронни, електроенергийни и комуникационни съоръжения, консултанти и мениджъри във фирми, държавни и обществени институции.