Специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" (ЕЕ)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

Период на обучение: 3 СЕМЕСТЪРА 

Професионална квалификация: МАГИСТЪР -  ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР


Магистрърската специалност е акредитирана с оценка много добра от Национална Агенция за оценяване и акредитация за 1999 г., 2004 г., 2009 г. и 2021г.

АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

katedra eseo1sЕлектроенергетиката е стратегически отрасъл, решаващ за икономическото развитие на страната.

Електроинженерите, завършващи специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” участват в енергийната реформа в българската енергетика в съответствие с директивите на Европейския съюз. Те се реализират както в голямата енергетика – производство на енергия в атомната, водно и топлоелектрическите централи и преноса по енергийната система, така и в енергийните и енергомонтажни фирми в индустрията и другите стопански отрасли. Те внедряват енергоспестяващи способи за ефективно електропотребление и енергийни технологии с възобновяеми енергийни източници, опазващи околната среда.

Специализираната университетска подготовка съдържа познания по електротехника и измервания, автоматизация, електроника, електрически машини и апарати, електрозадвижване, топлоенергетика, електрически централи, подстанции и мрежи, електротехнологии, осветителна техника, електроснабдяване, електрообзавеждане, техническа експлоатация, възобновяеми енергийни източници, енергетични технологии, релейна защита.

Обучение:

katedra eseo4sУчебният план на специалността е синхро­ни­зи­ран с учебните планове на водещи български и европейски универ­­­ситети.
Фундаменталната подготовка е съ­гла­су­ва­на с обучението на останалите специалности във факултет „Електротехника и елек­трон­и­ка” в ТУ-Габрово.
Специализираната подготовка на студен­ти­те се осъществява в съвременни лекционни зали и десет специализирани учебни ла­бо­ра­тории с модерна енергийна, измервателна, пре­зентационна и ком­пю­тър­на техника с Internet достъп. Използват се специализиран софтуер и CAD продукти.
Специализиращата катедра „Електрос­наб­дя­ване и електрообзавеждане” работи ак­тив­но по международни програми и проекти, финанси­рани от Европейската комисия и ЮНЕСКО, както и по национални програми за енер­­гийна ефективност, резултатите  от кои­то се използват в учебния процес. Научноиз­сле­­­дователската дейност се развива в област­та на възобновяеми енер­гий­ни източници, осве­ти­телна техника, елек­три­чески машини и електрозадвижване.

Реализация:

katedra eseo11sСтудентите, завършили специалността „Електроенергетика и електрообзавеждане“ се реализират като електроинженери във фирмите за производство, пренос и раз­пре­де­ле­ние на електрическа енергия, като проек­тан­ти с регламентирана правос­по­соб­ност на елек­трически и осветителни уредби, елек­тро­об­завеждане и електрозадвижване. Те ръ­ко­во­дят енергийни отдели и дизайнерски бюра, мон­таж, изпитване и експлоатация на елек­трое­нергийни съоръжения.