Специалност "Електроника" (Е)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ЕЛЕКТРОНИКА

Период на обучение: 3 СЕМЕСТЪРА 

Професионална квалификация: МАГИСТЪР -  ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОНИКА


Магистрърската специалност е акредитирана с оценка много добра от Национална Агенция за оценяване и акредитация.

АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Предлагаме обучение в 3 магистърски програми:

  • Електроника
  • Автомобилна електроника
  • Оптоелектроника и лазерна техника

Продължителността на обучение е 1,5 години за бакалаври, завършили специалност “Електроника”, и 2,5 години за бакалаври от други специалности.  В магистърската програма по специалност “Електроника” се предлага редовна и задочна форма на обучение.

elektronikaЩе можете!
Да използвате съвременни компютри и програмни продукти за анализ, проектиране и симулация на електронни схеми. Да използвате съвременни микропроцесорни системи за електронизация и автоматизация в производството. Също така ще бъдете подготвени как да успеете и в частия бизнес!
 
Реализация:
Катедра “Електроника” поддържа добри взаимоотношения с фирми, работещи в областта на проектирането, производството и поддръжката на електронни изделия. В тези фирми студентите могат да провеждат стажантски програми и след успешното си дипломиране да се реализират в тях.
 
Международно сътрудничество
Студентите имат възможност да се обучават в европейски висши училища в 13 страни от Европейския съюз или да провеждат студентска практика в европейски фирми. На студентите е осигурена стипендия чрез европейска програма ЕРАЗЪМ.