Департамент за езиково и специализирано обучение

Директор:

доц. д-р Антон Каменов Антонов

Зам.-директор: доц. д-р Диана Илиева Изворска
  стая: 1320
 

тел.: 066 827 309;   066 827 586;   066 827 343

Технически организатор Снежина Христова Метева
  стая: 1322
 

тел.: 066 827 343

имейл: smeteva@abv.bg


 

Кратка история

Департаментът за езиково и специализирано обучение (ДЕСО) е създаден на основание чл.26.а от ЗВО, чл.7, ал. 1, т.1 и чл. 44, ал.2 от Правилника за дейността на ТУ – Габрово с решение № 6/01.02.2005 г. на Академическия съвет.

В състава на ДЕСО влизат 14 висококвалифицирани преподаватели на основен трудов договор по английски, немски, руски и български език, история на България, българска литература, дидактика,  математика, физическо възпитание и спорт, от които един е хабилитиран преподавател и двама са доктори.

 

Състав на департамента

Име и длъжност

Стая

Телефон

Имейл

доц. д-р Антон Каменов Антонов

1320

066 827 309

antonov@tugab.bg;  

feia777@abv.bg

доц. д-р Диана Илиева Изворска

1321

066 827 329

dizvorska@gmail.com

ст. преп. д-р Николай Георгиев Вътков

2324

066 827 377

vatkov@tugab.bg

ст. преп. Ирена Павлова Рашкова

1319

066 827 421

irena.rashkova@yahoo.com

ст. преп. Мариана Тодорова Авдеева

1322

066 827 343

mavdeeva@hotmail.com

ст. преп. Надежда Василева Славова

1321

066 827 329

snade17@hotmail.com

ст. преп. Цветелина Петрова Петрова

1319

066 827 421

petrova.tsvetelina@yahoo.com

преп. Силвия Христова Колева

2323

066 827 215

silv.koleva@abv.bg

преп. Златко Николаев Златев

2322

066 827 552

zlatev@tugab.bg

преп. Николай Илиев Немигенчев

2322

066 827 552

nikn@tugab.bg

гл. ас. д-р Мирослав Пантев Пантев

1115

066 827 586

mppantev@mail.bg

гл. ас. д-р инж. Добрин Ненчев Генов

2102

066 827 291

dobgen@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Соня Паскалева Илиева

2106

066 827 549

soni_pi@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Борислав Цонев Стоянов

2506

066 827 246

stoyanov_b@mail.bg

преп. Пенка Иванова Иванова 1338 066 827 324 pepi031087@gmail.com

 

Департаментът има следните направления със съответстващи функции и задачи:

 

І. Направление „Чужди езици”

 1. Обезпечава задължителното обучение по чужди езици (английски, немски, руски) на редовните студенти от трите факултета на Университета.
 2. Организира курсове  по чужд език  за докторанти и преподаватели в Университета.
 3. Провежда изпити по чужди езици за кандидат-докторанти и изпити от докторантския минимум на редовните докторанти в Университета.
 4. Разработва международни проекти по европейски програми – Еразъм +, Седма рамкова програма, Кластъри и др.
 5. Сътрудничи на Международния отдел на ТУ – Габрово.
 6. Развива консултантска дейност – преводи, установяване нивото на владеене на чужд език, индивидуална подготовка.

II . Направление „Продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти”

 1.  Провежда обучение за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти - въвеждаща, продължаваща и допълнителна квалификация;
 2. Присъжда професионално-квалификационни степени на педагогически специалисти съгласно Наредба №15 на МОН от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Правила за придобиване на професионално-квалификационни степени от учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 3. Осъществява сътрудничество с организации и институции за реализиране на съвместни проекти и дейности за подготовка и квалификация на педагогически специалисти на национално и международно ниво.

ІIІ. Направление „Обучение и специализация на българи от чужбина”

 1. Организира посрещането, настаняването и обучението на нашите сънарод­ници от чужбина по ПМС № 103/1993 г. и провеждането на педагогическа практика на студентите в училищата на Габрово и областта.
 2. Обучава специализанти по дисциплините: български език, българска литература, българска история, педагогика и др. в лекционни курове и семинарни занятия.
 3. Изпълнява културна програма за всеки отделен курс.
 4. Закупува и осигурява чрез дарителство литература, необходима на студентите, културните дейци и българските общности в чужбина.
 5. Консултира студенти-абсолвенти по техни българистични дипломни проекти.
 6. Поддържа контакти с представителите на българските общности в чужбина.
 7. Организира научни сесии, конференции и кръгли маси по проблемите на българите в чужбина.

ІV. Направление “Езикова и специализирана подготовка за чужденци, кандидатстващи във висшите  училища  на Република България”:

 1. Осигурява обучение по български език и специализирано обучение по физика, математика, информатика, икономика и др. на чуждестранни граждани, кандидат-студенти – два семестъра (девет месеца) – подготвителен курс на чуждестранни граждани, кандидат-студенти – два семестъра (девет месеца) – подготвителен курс.
 2. Осигурява обучение по български език на чуждестранни студенти – първи и втори курс, и на чужденци, кандидатстващи за право на постоянно пребиваване в Република България.
 3. Организира подготвителни кандидатстудентски курсове по български език и литература.
 4. Обучава по дисциплината „Делова българска реч” редовните студенти (факултативно) от Факултет „Стопански”.
 5. Провежда задължителните изпити от специализираната подготовка на чуждестранните граждани кандидат-студенти.
 6. Провежда изпити за установяване нивото на владеене на български език за чуждестранни студенти и граждани, които не се обучават в подготвителен курс, но ще пребивават продължително време или постоянно на територията на България.
 7. Извършва консултантска дейност – редактиране и коригиране на текстове.

V. Направление “Физическо възпитание и спорт”:

 1. Извършва задължително обучение по обща спортна подготовка, факултативно обучение (по заявен от студентите вид спорт) и профилирано обучение.
 2. Осигурява спортно усъвършенстване и индивидуална подготовка (университетски представителни отбори).
 3. Подготвя и организира спортния календар на университета.
 4. Участва в СК „Академик”.
 5. Поддържа контакти със спортната общественост в страната.
Дейността на ДЕСО се регламентира от „Правилник за устройството и дейността на департамента”, приет с решение № 9/29.03.2005 г. на Академическия съвет, актуализиран на 01.07.2008 г. (Протокол № 10), на 1.10.2013 г. (Протокол№ 2), на 25.11.2014 г. (Протокол № 4) и на 19.09.2019 г. (Протокол № 1).