Студентски общежития и столове

За студентите на Технически университет – Габрово са осигурени съвременни битови условия в пет общежитията с 1200 легла, които заедно със студентските столове се управляват и стопанисват от “Студентски столове и общежития” ЕАД – Габрово. Те са предназначени за студентите, докторантите и специализантите в университета. Териториално повечето от тях са част от университетския учебен комплекс в квартал “Баждар”. Изграждането и обзавеждането на общежитията има за цел да предложат удобства адекватни на нуждите за продължаване на учебния процес извън аудиториите и пълноценен отдих на студентите.

При наличие на свободни места, легловата база се предоставя на принципа на хотелите.

Студентските столове към “ССО” осъществяват столовото хранене на учащите се в ТУ – Габрово. На ден тук могат да се хранят 2000 човека. Всяка година се определя държавната субсидия за поевтиняване на храната и режийните разноски за студентското столово хранене.