Организация на учебния процес

В Технически университет-Габрово се обучават студенти за придобиване на образователно-квалификацианна степен (ОКС) „професионален бакалавър по …..”, „бакалавър” и „магистър”, и за образователна и научна степен „доктор”.

Обучението в ОКС, „бакалавър” и „магистър” се осъществява в  ре­дов­на и задочна форма на обучение по държавен план - прием и платено обучение, което обучение завършва с дър­жавен изпит или защита на дипломна работа.

Срокът на обучение за ОКС „професионален бакалавър по ….” е три години (шест семестъра), за ОКС “бакалавър” е четири години (осем семестъра), а за ОКС “магистър” – до 1,5 години (три семестъра) (за завършили бакалавърска степен по същата специалност) и до 3 години (шест семестъра) (за завършили бакалавърска степен по друга специалност или завършилите ОКС „професионален бакалавър по ….”). Срокът на обучение за получаване на образователна и научна степен “доктор” след завършване на ОКС “магистър” е три години.

Всяка учебна година включва два семестъра.

Про­дъл­жи­тел­ност­та на един семестър за  студентите от редовна форма на обучение, ОКС „бакалавър”, е 15 сед­мици (от 1-ви до 7-ми семестър), и 8 седмици (в 8-ми семестър). Продължителността на един семестър за студентите от задочна форма на обучение, ОКС „бакалавър”, е 18 дни.

Учебните занятия са с продължителност 45 минути за един учебен час и са групирани  по  два или три часа на занятие. Занятията в учебните планове са разпределени в лекции, семинарни и лабораторни упражнения.

Семинарните упражнения се водят по групи, а лабораторните упражнения са организирани по подгрупи.

Занятията на студентите се водят по учебен план за всяка специалност, по учебна програма за всяка дисциплина и по учебен разпис за всеки семестър. Обучението по учебен план предвижда придобиването на 60 кредита за учебна година и 240 кредита за пълния курс на обучение в ОКС „бакалавър”. Кредитите са ци­фро­во изражение на студентската заетост – аудиторна и из­вън­ау­ди­тор­на, която е необходима за усвояване на определени знания и уме­ния по съответната учебна дисциплина. Учебните планове на всич­ки специалности от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” са раз­ра­бо­те­ни в хартиен и електронен вид и се намират във факултетните кан­целарии, профилиращите катедри и на сайта на ТУ-Габрово в ру­бриката ECTK-пакет.

 

Практическото обучение на студентите в четиригодишния курс на обучение включва:

  • Учебна практика – І сем. -30 ч.
  • Учебна практика – ІІ сем. – 30 ч.
  • Производствена практика І / Практика І – ІV сем. – 120 ч.
  • Производствена практика ІІ / Практика ІІ – VІ сем. – 120 ч.
  • Преддипломна практика – VІІІ сем. – 60 ч.

Обучението по инженерните специалности завършва с ди­плом­на работа за ОКС „бакалавър” и „магистър”. Студентите, за­върш­ва­щи обучението си по специалности от областта на ико­но­ми­че­ски­те, социалните и стопанските науки се дипломират с държавен из­пит.

Защитата на дипломната работа и държавния изпит се про­веж­дат пред Държавна изпитна комисия. Всяка дипломна работа пре­дварително се ре­цен­зира.

Формите за проверка и оценка на знанията и уменията на сту­дентите се определят от учебните програми. Основната форма за оценяване на знанията е писмен изпит.  При оформяне на окон­чателната оценка се отчитат и резултатите от различните фор­ми на извънаудиторна работа на студентите  през семестъра (до­маш­ни и контролни работи, тестове, защита на протоколи и т.н.).

Броят на дисциплините, завършващи с текуща оценка и с по­лагане на изпит за един семестър, е от 4 до 6.

Изпитите се провеждат в редовни, поправителни и лик­ви­да­ционни сесии, определени в графика на учебния процес. Из­пит­ните сесии за редовните студенти са с продължителност 4 сед­ми­ци, поправителната сесия – 1 седмица и ликвидационната сесия е с про­дължителност 1 седмица.

Изпитната сесия на задочните студенти през зимен се­ме­стър е от 20-то до 30-то число на месеците октомври и ноември и от 10-то до 20-то число на месец декември, а през летен семестър - от 20-то до 30-то чи­сло на месеците март и април и от 10-то до 20-то число на ме­сец май.

На всяка учебна дисциплина от учебния план съ­от­вет­стват кредити, които се получават от участие в аудиторна и из­вънаудиторна заетост на студентите.

Системата за оценяванев ТУ-Габрово е шестобална и съ­от­вет­ства на следната скала по Европейската система за натрупване и тран­сфер на кредити:

 

Вид оценка

ЕСТS скала

 Отличен 6

A (6,00 – 5,50)

Много добър 5

В (5,49 – 4,50)

Добър 4

С (4,49 – 3,50)

Среден 3

D(3,49-3,25)

E (3,24-2,50)

Слаб 2

FX (2,50 – ,00)

F – не се присъжда

Приложението на системата за натрупване и трансфер на кре­ди­ти осигурява възможност за студентска мобилност в други уни­вер­си­тети от страната и чужбина за обучение или практика.

От 2010 г. ТУ-Габрово издава на завършващите студенти Европейско дипломно при­ложение.