Обща информация за обучението

В Техническия университет в Габрово се обучават студенти по следните специалности:

Факултет "Електротехника и електроника"

Бакалавърски специалности:

Магистърски специалности:

Факултет “Електротехника и електроника” е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация за обучение по научната и образователна степен “доктор” по следните научни специалности:

02.04.07   Светлинна техника и източници на светлина;

02.04.10   Електромеханика;

02.04.15   Електроснабдяване и електрообзавеждане;

02.07.20   Комуникационни мрежи и системи;

02.20.01   Теория на електронните вериги и електронна схемотехника;

02.20.02   Микроелектроника;

02.20.05   Квантова и оптоелектроника;

02.20.08   Електронизация;

02.20.09   Индустриална електроника;

02.21.02   Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника;

02.21.04   Компютърни системи, комплекси и мрежи;

02.21.06   Автоматизация на инженерния труд и автоматизирано проектиране;

02.21.07   Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.

Факултет "Машиностроене и уредостроене"

Бакалавърски специалности:

Магистърски специалности:

Факултет “Машиностроене и уредостроене” е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация за обучение по научната и образователна степен “доктор” по следните научни специалности:

01.01.12   Информатика;

01.02.02   Приложна механика;

01.02.03   Строителна механика и съпротивление на материалите;

02.01.02   Материалознание и технология на машиностроителните материали;

02.01.03   Машинознание и машинни елементи;

02.01.04 Теория на машините, механизмите и автоматичните линии;

02.01.09   Хидравлични и пневматични задвижващи системи;

02.01.10   Технология на машиностроенето;

02.01.13   Рязане на материалите и режещи инструменти;

02.01.15   Металорежещи машини и системи;

02.01.29   Машини и съоръжения за леката промишленост;

02.01.48   Подемно-транспортни машини;

02.05.12   Метрология и метрологично осигуряване;

02.05.17   Точно уредостроене;

02.06.16   Промишлена топлотехника;

02.12.03   Технология на текстилните материали.

Факултет  "Стопански"

Бакалавърски специалности:

Магистърски специалности:

Учебни планове