Обобщена практическа информация

Университетски кампус - галерия

ТУ-Габрово разполага с шест учебни корпуса:

Корпус №1 (Сграда НУК) – в него е съсредоточено обучението на студентите по общообразователните дисциплини;

Корпус №2 и Корпус №2А (сграда „Баждар”) – в близост се намира и най-голямата лекционна зала на Университета – зала Аула;

Корпус №3 (Сграда „Ректорат”) – в него е съсредоточено ръководството на Университета (Ректор, Зам.-Ректори, Деканските ръководства), административните служби, обслужващите звена и офисът на Студентски съвет.

Корпус №4 (Сграда „Университетска библиотека”) – това е мястото, където може да се намери, вземе и прочете необходимата учебна и друга литература, да се ползват компютри в  Интернет залите, както и информация от Университетския кариерен център;

Корпус №5 – с разположени лабораторни зали;

Корпус №6 (Сграда „Партийна школа”) – в него е разположен факултет „Стопански” на Университета, студентско общежитие и студентски стол.

Всяка учебна зала, лаборатория, преподавателски кабинет или административна канцелария в съответните корпуси има номер, който се формира от 4 цифри: първата е номерът на Корпуса, втората – номерът на етажа, а последните две – поредният номер на стаята на съответния етаж.

Например: зала 1116 се намира в Корпус №1, на първия етаж, с пореден номер на стаята – 16.

ГРУПОВ ОТГОВОРНИК

Студентите от всяка административна група избират свой представител – групов отговорник, който осъществява контактите с преподавателя - групов ръководител, с други преподаватели и катедри.

Груповият отговорник има задълженията:

 • да съдейства на груповия ръководител за актуализацията на информацията при съставянето на списъка с адресите и телефоните на студентите от групата;
 • да следи за посещенията на учебните занятия от студентите и да уведомява груповия ръководител;
 • да представлява учебната група и осъществява контакт с груповия ръководител, ръководителя на профилиращата или обучаващата катедра при необходимост от решаването на определени учебни въпроси.

ГРУПОВ РЪКОВОДИТЕЛ

За подобряване качеството на обучение и повишаване успеваемостта на студентите в ТУ-Габрово действа система на груповите ръководители. Ролята на груповия ръководител е да съдейства за подобряване на връзката между преподавателите и студентите и адаптиране на студентите от първи курс.

В началото на учебната година Ректорът на ТУ-Габрово назначава на всяка студентска група преподавател за групов ръководител. Срещите на студентите от групата с груповия ръководител е най-малко един път седмично. Той запознава студентите с основните положения от  нормативните документи - Закон за висше образование, Правилник за дейността на ТУ-Габрово и  Правилник за организация на учебната дейност.

Студентите трябва да се обръщат към груповите си ръководители за разясняване на:

 • студентските права и задължения;
 • условията за получаване на стипендии;
 • заплащането на семестриални такси;
 • важността на текущия контрол;
 • организирането на консултации;
 • изискванията на преподавателите по различни дисциплини;
 • възможности за освобождаване от изпит;
 • заверката на семестъра;
 • определянето на изпитни дати;
 • отсъствия от лекции и лабораторни упражнения;
 • начина на извиняване на отсъствия;
 • участието в летни бригади, а така също за разрешаване на възникнали конфликтни ситуации по всякакви въпроси.

СЕМЕСТРИАЛНИ ЗАВЕРКИ

В края на семестъра студентите удостоверяват изпълнението на задълженията си чрез подписи за лекции, упражнения и курсови проекти в студентските книжки. След получаване на подписи по всички изучавани дисциплини се извършва семестриална заверка във факултетната канцелария.

На редовна изпитна сесия имат право да се явят студентите, получили семестриална заверка.

Студент, който не получи необходимите подписи по дисциплините за съответния семестър, не получава заверка в студентската книжка и прекъсва обучението си по незаверен семестър.Този семестър се презаписва.

Деканът извинява студентските отсъствия при подадена молба от студента по следния ред:

 • отсъствията по болест се извиняват в едноседмичен срок от датата на издаване на валидни медицински документи.
 • отсъствията по семейни, религиозни причини, за участие в студентски мероприятия извън града и други уважителни причини се разрешават и извиняват предварително.
 • извинените отсъствия за една учебна година са не повече от 30 дни за редовните студенти и 7 дни за задочните студенти.
 • отсъствалите студенти допълнително извършват пропуснатите лабораторни и семинарни упражнения, и практическите занятия по ред, определен от съответната катедра и с разрешение на Декана.

Възложеното задание за курсова работа (КР)е условие за получаване на подпис по дисциплината. Курсовата работатрябва да бъде  предадена преди изпита по съответната дисциплина.

Студент, който е изпълнил курсовия си проект, но не го е защитил успешно, получава заверка за курсовия проект и слаба оценка, която може да поправи до края на ликвидационната сесия. При неуспешна защита през новата учебна година се получава ново задание.

Деканът може да завери семестъра на студент, който по уважителни причини не е изпълнил задълженията си по една дисциплина. Такава заверка се допуска еднократно за целия курс на следване. Студентът изпълнява всички необходими задължения по тази дисциплина през следващата учебна година, след което се допуска до изпит по нея.

ИЗПИТИ

Студентите се явяват на изпити по групи, в съответствие с  график, утвърден от Зам.–ректор УД.

Студентите, които нямат възможност да се явят на изпити в определения график поради заболяване или други уважителни причини, могат да ги положат в срок, определен от Декана на факултета.

Студентите от редовна и задочна форма на обучение не могат да полагат повече от един изпит на ден.

До ликвидационната сесия се допускат студенти с неположени изпити от текущата и минали учебни години.

На студентите, неположили изпитите на ликвидационната сесия поради заболяване или други уважителни причини, удостоверени със съответните документи, могат дасе разрешат от Декана допълнителни дати, съобразени с графика на учебния процес.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ

На здравно осигуряване подлежат студенти, редовна форма на обучение, прекъснали по болест или бременност и раждане, прекъснали поради слаб успех или други уважителни причини, но запазили студентските си права.

Задължение за здравно осигуряване на студенти, редовна форма на обучение, ОКС „бакалавър” и „магистър” за сметка на републиканския бюджет възниква при наличие на следните условия:

 • не са навършили 26 годишна възраст;
 • не се осигуряват по трудови или граждански правоотношения, по които се дължат  здравно-осигурителни вноски;
 • не получават наследствена или инвалидна пенсия.

Необходимо е студентите да подадат Декларация за здравно осигуряване (купува се от книжарницата). Декларацията важи една учебна година, включително и летните месеци. Подаването се извършва във факултетната канцелария към съответния факултет задължително:

 • в началото на всяка учебна година;
 • при загубване на студентски права;
 • при започване или прекратяване на работа;
 • при промяна в декларираните обстоятелства.

Ако студентът не подаде Декларация за здравно осигуряване и не се осигурява на друго основание, отговорността е изцяло негова – той следва да се самоосигурява. Студентите се осигуряват до първа сесия за защита на дипломна работа/държавен изпит и/или до навършване на 26-годишна възраст.

Студенти, получаващи доходи от трудова дейност, наследствена или инвалидна пенсия, студенти-собственици на фирми, също подават такива декларации, като отбелязват, че получават доходи, върху които се дължат здравно-осигурителни вноски.

Информация по въпроси, свързани със здравното осигуряване на студентите – в сектор „Човешки ресурси”, стая 3111, корпус № 3, Ректорат или на телефон: 066/827380.

ОБЩЕЖИТИЯ

І. Процедура по кандидатстване за настаняване в студентско общежитие за студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение

Документите за настаняване в студентско общежитие се подават в Корпус №3 (сграда „Ректорат”), в стая № 3121, на представител от Комисията по социално-битови въпроси на ТУ-Габрово. Повече информация относно работното време на комисията може да се получи на телефона на Студентски съвет 066/827 509.

Необходими действия и документи:

 • Студентът подава искане–декларация за настаняване в общежитие с посочено желание за настаняване в определено общежитие, ако има предпочитания (бланката се закупува от книжарницата на ТУ-Габрово).
 • Заедно с искането се прилага оригинал и копие на медицинско свидетелство от личен лекар и изследване за СПИН и ВАСЕРМАН, като при приемане на документите оригиналът се връща на лицето.
 • Документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл.26 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (ако кандидатите са лица с неизвестни или починали родители, майки с три и повече деца, студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност, студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и военноинвалиди).
 • Документи, доказващи, че кандидатът има брат или сестра, които са настанени в общежитие (целта е, ако има брат или сестра и при изявено желание, те да бъдат настанени в една стая, при възможност).
 • Актуална снимка.

При наличие на кандидати за настаняване, чийто брой е по-голям от капацитета на легловата база на „ССО” ЕАД – клон Габрово и ТУ-Габрово, се извършва класиране в съответствие с изискванията на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове.

Без класиране в студентските общежития се настаняват правоимащите по чл.15, ал.2 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове.

Не се извършва класиране, когато кандидатите за настаняване в студентските общежития са по-малко от свободните места в тях.

Датите за настаняване се обявяват преди началото на учебната година.

Кандидатите за настаняване в студентско общежитие се вписват в настанителна Заповед, подписана от Ректора на ТУ-Габрово, в която се определят за всяко лице - съответното общежитие и стая.

Въз основа на Заповедта, „ССО” ЕАД – клон Габрово и ТУ-Габрово сключва Договор за наем със съответния кандидат.

За „ССО” ЕАД – клон Габрово пакетът с документи за настаняване се закупува в момента на настаняването от Касиер-домакина в съответното общежитие.

При сключване на договора за наем, лицето-кандидат предоставя уверение за студентско състояние, оригинала на медицинското свидетелство за изследване на СПИН и ВАСЕРМАН, актуална снимка и лична карта за проверка на личните данни. Ако кандидатът е лице, което може да ползва правата по чл.26, ал.1 от Наредбата, представя копие /и оригинал за проверка/ на необходимите документи, в зависимост от вида на правото /напр. удостоверение за наследници, акт за раждане, решение на ТЕЛК и т.н./

За повече информация: 0897 744 504.

БИБЛИОТЕКА

Библиотеката на ТУ-Габрово се намира в самостоятелна, новоизградена сграда в близост до сграда „Ректорат”. Разполага с над 45 компютърни  работни места за свободен достъп,с две читални зали с по 20 читателски места, заемна служба, копирен център.

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ в библиотеката са необходими:

 • 2 снимки;
 • студентска книжка;
 • документ за самоличност.

Регистрацията се извършва в „Заемна служба” на І-ви етаж.

Студентите на ТУ-Габрово ползват библиотеката БЕЗПЛАТНО.

РАБОТНО ВРЕМЕ на библиотекатас читатели

през семестрите

понеделник – петък

8.30 – 18.00 ч.

през ваканциите

понеделник – петък

8.30 – 17.00 ч.

Фондът на библиотеката е разкрит чрез традиционни каталози и картотеки, а също така и с електронен каталог.

Търсенето в електронния каталог се извършва по ключови думи, автор, заглавие, предметна рубрика и издателски данни. В електронния каталог има подробна помощна информация за начините и признаците на търсене.