Технически университет - Габрово

Технически университет – Габрово  е създаден през 1964 г. като Висш об­що­тех­нически задочен институт. От 1972 г. той се обо­со­бява ка­­то Висш ма­шинно-елек­тротехнически институт (ВМЕИ) с две фор­ми на обу­че­ние – ре­довна и задочна. С Решение на Народ­ното съб­ра­­ние (ДВ бр. 68 от 01.08.1995г.) на ВМЕИ – Габрово е даден статут на Тех­­ни­чески уни­вер­си­тет.

Технически университет - Габрово е получил пълна институцио­нал­на акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация през 1999 г., 2006 и през 2012 г.

От 2004 г. Университетът има сертификат за съответствие на сис­те­ма­та за управление на качеството със стандарта ISO9001, като последната пре­сертификация от 2016 г. е в съответствие с новия стандарт ISO9001:2015 с обхват висше образование, следдипломна квалификация и на­уч­ни изслед­ва­ния в техническите науки и технологии, икономиката, со­ци­ал­ни­те дейности, упра­влението и администрацията.

Сертификатът е издаден от Германското дружество за сертифициране на системи за управление DQSGmbHи Международната сертификационна мрежа IQNet.

Техническият университет в Габрово е държавно висше училище с адрес:

5300 Габрово

ул. Хаджи Димитър № 4

тел.: +359 66 801 144

факс: +359 66 801 155

Web site: www.tugab.bg

Ректор на университета е  проф. дтн Райчо Тодоров Иларионов.

Адрес за контакти:

5300 Габрово

ул. Хаджи Димитър № 4

тел.: +359 66 801 144

факс: +359 66 801 155

E-mail: rector@tugab.bg

Заместник-ректор по учебната дейност (УД) е проф. д-р Анатолий Трифонов Александров.

Адрес за контакти:

5300 Габрово

ул. Хаджи Димитър № 4

тел.: + 359 66 800 265

факс: +359 66 801 155

E-mail: alex@tugab.bg

Заместник-ректор по научноизследователската работа (НИР) е доц. д-р инж. Илия Славов Железаров.

Адрес за контакти:

5300 Габрово

ул. Хаджи Димитър № 4

тел.: + 359 66 800 224

факс: +359 66 801 155

E-mail: izhel@tugab.bg

Заместник-ректор пo Международно сътрудничество и връзки с обществеността (МСВО) е доц. д-р Лиляна Иванова Русанова.

Адрес за контакти:

5300 Габрово

ул. Хаджи Димитър № 4

тел.: + 359 66 800 200

факс: +359 66 801 155

E-mail: lilyana.rusanova@gmail.com

Университетски координатор по Европейската система за трансфер на кредити (ЕСТК) е заместник-ректорът по учебната дейност (УД) проф. д-р Анатолий Трифонов Александров.

Адрес за контакти:

5300 Габрово

ул. Хаджи Димитър № 4

тел.: + 359 66 800 265

факс: +359 66 801 155

E-mail: alex@tugab.bg