Такси за кандидатстване и обучение - държавна поръчка - ОКС "Магистър"

Учебна 2023-2024 г.

І. Такса за участие в кандидатстудентска кампания за учебната 2023-2024 г. - 50 лв.

ІІ. Семестриални такси за обучение за учебната 2023-2024 г.:

Шифър

Професионално направление, специалност

Редовна форма на обучение

Задочна форма на обучение

3.4

Социални дейности

   
 

Социални дейности

400

-

3.7

Администрация и управление

 

 

 

Стопанско управление

350

-

5.1

Машинно инженерство

   
 

Компютърни технологии в машиностроенето

425

-

 

Мехатроника

425

-

 

Машиностроене и уредостроене

425

-

 

Текстилна техника и технологии

425

-

 

Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника

425

-

 

Хидравлична и пневматична техника

425

-

5.2

Електротехника, електроника и автоматика

   
 

Автоматика, информационна и управляваща техника

425

-

 

Електроенергетика и електрообзавеждане

425

425

 

Електроника

425

-

 

Автомобилна електроника

425

-

5.3

Комуникационна и компютърна техника 

   
 

Комуникационна техника и технологии

425

-

 

Компютърни системи и технологии

425

-

 

Софтуерно и компютърно инженерство

425

-

5.6

Материали и материалознание

 
 

Технология на материалите и материалознание

425

-

 

Повърхностно обработване на инженерни материали (Surface Engineering)

425

-

5.13

Общо инженерство

   
 

Компютърен дизайн в индустрията

425

-

 

Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти

425

-

 

Индустриален мениджмънт

425

-

 

Мениджмънт на индустриалното предприятие

425

-

 

Опазване на околната среда и устойчиво развитие

425

-

 

Безопасност на труда

425

-