Правила за прием в магистърска степен

Чл. 18. (1) Кандидатстудентските документи за ОКС „магистър” се приемат съ­гласно календарен график.

(2) Кандидат-студентите подават следните доку­мен­ти:

1. заявление до Ректора по образец;

2. копие на диплома за завършено висше образование или академична справка;

3. документ за платена такса за кандидатстване.

Чл. 19. Приемането на студенти за обучение в ОКС „магистър”, редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, се извършва по държавна по­ръч­ка или срещу заплащане, съгласно чл. 4, ал. 1.

Чл. 20. (1) Студентите, които се обучават по държавна поръчка, преди записването си в съответния семестър внасят семестриална такса, утвърдена с ПМС.

(2) Студентите, които се обучават срещу заплащане, преди записването си в съответния семе­стър вна­сят семестриална такса, утвърдена от АС в съответ­ствие със ЗВО. В този случай на обучение студентите сключват договор с уни­вер­си­тета.

(3Правото по ал. 2 получават лица, които имат успех не по-малък от „до­бър” от дипломата за завършена степен на висшето образование (чл.21, ал.3 от ЗВО). Това е успехът, който се формира като средноаритметич­на­та оцен­ка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от сред­ния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на диплом­на­та ра­бота.

Чл. 21. (1) Кандидатите за обучение от ОКС ”бакалавър” в ОКС ”магистър” за ед­на и съща или преименувана специалност по държавна поръчка и платено обучение се състеза­ват помежду си в отделни групи.

(2) Приемът по държавна поръчка е с конкурсен  изпит, а за платено обу­че­ние - с конкурс по документи.

Чл. 22. (1) Конкурсният изпит е под формата на тест и включва материала по предметите от учебния план за ОКС „бакалавър“.

(2) Конкурсните работи се оценяват от комисии, назначени със за­по­вед на Ректора.

(3) Проверката на писмените работи се извършва от двама неза­ви­си­ми един от друг преподаватели по единни критерии.

Чл. 23. (1) За кандидати, завършили ОКС „бакалавър“ същата или преименувана специалност, класирането за държавна поръчка се извършва по низходящ ред на със­тезателния бал, образуван като сума от:

 • оценка от изпита;
 • среден успех от курса на следване (по предметите, включени в учеб­ния план);
 • среден успех от дипломната работа или държавния изпит.

               Максималният бал е 18.

(2) За кандидати, завършили ОКС „бакалавър“ същата или преименувана специалност, класирането за платено обучение се извършва по низходящ ред на състезателния бал, об­ра­зуван като сума от:

 • среден успех от курса на следване;
 • среден успех от дипломната работа или държавния изпит;
 • средно-аритметичната оценка от оценките на три предмета, изу­ча­ва­ни в курса на обучение, едни и същи за всяка специалност, определени с решение на катедрения съвет на обучаващата катедра, или   оценката от  приемен изпит (ако е проведен та­къв по желание на студента).

                 Максималният бал е 18.

Чл. 24. (1) Завършили ОКС „бакалавър” или „магистър” по други спе­ци­ал­но­сти се приемат чрез конкурс по документи.

(2) Класирането е по низходящ ред на състезателния бал, об­ра­зуван като сума от:

 • среден успех от курса на следване;
 • среден успех от дипломната работа или държавния изпит;

                  Максималният бал е 12.

Чл. 25. (1) Студентите, завършили ОКС „професионален бакалавър”, про­дъл­жават в ОКС „магистър” само по специалности от същото професионално на­правление.

(2) Класирането се извършва чрез кон­курс по документи и е по низходящ ред на състезателния бал, образуван като сума от:

 • среден успех от курса на следване;
 • среден успех от дипломната работа или държавния изпит;

                   Максималният бал е 12.

Чл. 26. Записването на новоприетите студенти се извършва със запо­вед на Рек­то­ра.

Чл. 27. Приетите студенти представят при записването си следните до­ку­мен­ти:

 • комплект документи за записване на новоприети студенти (по об­ра­зец). Ку­пу­ва се от книжарницата в сграда Библиотека;
 • диплома за висше образование (оригинал);
 • диплома за средно образование (копие);
 • документ за внесена семестриална такса за обучение;
 • снимки – 3 бр. с формат за паспорт.