Технически университет – Габрово, гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №4, на основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл.44, ал.1 от ППЗДС и Заповед № З- 01-330/28.06.2019 г. на Ректора на ТУ- Габрово, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на площ от 2 кв. м. за разполагане на 1 брой терминално устройство АТМ /банкомат/, собственост на наемателя, на централен вход на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Технически университет - Габрово, с административен адрес гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №4, идентификатор 14218.505.135.3 по КККР на гр. Габрово.

 

Началната тръжна цена за обекта е в размер на 70 /седемдесет/ лева без включен ДДС.

Търгът ще се проведе на 06.08.2019 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на сграда „Ректорат” на ТУ – Габрово.

Условията на търга са обявени на интернет страницата на ТУ - Габрово  - www.tugab.bg

Оглед  може да се извърши до 05.08.2019 г. (вкл.) от 09.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч.

Тръжните документи се подават в Деловодството на ТУ – Габрово  до 17:00 часа на 05.08.2019 г.

 

28.06.2019 г. Заповед

28.06.2019 г. Тръжна документация

28.06.2019 г. Акт за публична държавна собственост

07.08.2019 г. Заповед за класиране на участниците