Технически университет – Габрово, гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №4, на основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл.44, ал.1 от ППЗДС  и Заповед № З-01-52/11.02.2019г. на Ректора на ТУ- Габрово, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на площ от 2 кв. м. за инсталиране на автомат за топли напитки, собственост на наемателя, на първи етаж от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ТК - Ловеч, с административен адрес гр. Ловеч, ул. Съйко Съев № 31,  идентификатор 43952.512.247.2 по КККР на гр. Ловеч.

 

Началната тръжна цена за обекта е 50 /петдесет/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 18.03.2019 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на сграда „Ректорат” на ТУ – Габрово.

Условията на търга са обявени на интернет страницата на ТУ - Габрово  - www.tugab.bg

Оглед на обекта може да се извърши до 15.03.2019 г. (вкл.) от 09.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч.

Тръжните документи се подават в Деловодството на ТУ – Габрово  до 17:00 часа на 15.03.2019 г.

 

11.02.2019г. Заповед

11.02.2019г. Тръжна документация

19.02.2019г. Заповед за определяне на наемател