Технически университет – Габрово, гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №4, на основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл.44, ал.1 от ППЗДС  и Заповед № З-01-468/12.12.2018г. на За Ректора на ТУ- Габрово /съгл. Заповед № З-01-451/05.12.2018г. на Ректора на ТУ- Габрово/, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на самостоятелен обект в сграда - публична държавна собственост, управляван от ТУ - Габрово, по реда на чл. 51-54 от ППЗДС - Барче в Университетска библиотека, с административен адрес гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър № 4,  идентификатор 14218.505.135.5.1 по КККР на гр. Габрово, представляващ помещения с площ от 98,35 кв. м. и 42 кв. м. открита площ за разполагане на маси и столове, с предназначение  - за обществено хранене.

 

Началната тръжна цена за обекта е 400 /четиристотин/ лева без ДДС.

 

Търгът ще се проведе на 16.01.2019 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на сграда „Ректорат” на ТУ – Габрово.

Условията на търга са обявени на интернет страницата на ТУ - Габрово  - www.tugab.bg

Оглед на обекта може да се извърши до 15.01.2019 г. (вкл.) от 09.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч.

Тръжните документи се подават в Деловодството на ТУ – Габрово  до 17:00 часа на 15.01.2019 г.

 

12.12.2018г. Заповед

12.12.2018г. Тръжна документация

16.01.2019г. Заповед за определяне на наемател