Новини по програма Еразъм+

Конкурс за участие в Преподавателска мобилност

Oбява:

Желаещите да проведат ЕРАЗЪМ преподавателска мобилност с цел преподаване в чуждестранно висше училище през академична 2012/2013 г., моля да представят до 13 юли 2012г. в УЦМНПП заявление за участие, в което посочат приемащото висше училище.

На сайта на програма Еразъм  http://www.tugab.bg/bg/erzmus-partners са публикувани висшите училища, с които Технически университет Габрово има подписани Еразъм споразумения за академична 2012/2013 г.

Удължаване на срока за кандидатстване:

Срокът за кандидатстване за участие в дейност „Преподавателска мобилност се удължава до 15.09.2012 г.

Изпити за кандидатстващи по програма ЕРАЗЪМ студенти и докторанти

Изпит по английски език за кандидатстващи по програма ЕРАЗЪМ студенти и докторанти ще се проведе на  22.10.2012 г. от  11 ч. 30   в зала 1326.

Изпит по немски език за кандидатстващи по програма ЕРАЗЪМ студенти и докторанти  ще се проведе на  24.10.2012 г. от  10 ч.  в зала 1323.

Преобявен конкурс „Студентска мобилност с цел практика”

Университетски център за международни програми и проекти

сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 801 511

По програма ЕРАЗЪМ  по дейност „Студентска мобилност с цел практика” за академичната 2012-2013 година

П Р Е О Б Я В Я В А

Kонкурса за набиране на желаещи студенти (бакалаври, магистри) заспециализирана  практика  в чужбина  (ТРИ МЕСЕЦА) през академична 2012 – 2013 година

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление;
  • Академична справка за положените до сега изпити  от съответната факултетна канцелария;
  • Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв).

Изисквания към  участващите в конкурса:

1.       Кандидатите да са български граждани,  граждани на държава, участваща в програмата „Учене през целия живот” или постоянно пребиваващи чужденци;

2.       Кандидатите да са записани поне за втора година от следването си  и да имат минимален успех към момента на кандидатстване  4.00;

3.       Студентите, обучаващи се в магистърски програми в ТУ-Габрово, могат да имат завършена бакалавърска степен в друг български университет;

4.       Всеки студент може да получи ЕРАЗЪМ-стипендия за практика само веднъж по време на курса си на обучение в ТУ - Габрово;

5.       Зачитат се оценките от изпитите по немски и английски език, положени през миналогодишни конкурси за участие в програма ЕРАЗЪМ.

Срок за подаване на документите:     до 29.11.2012 г.   (стая 3209,  сграда Ректорат)

Изпитът по английски език ще се проведе на 30.11.2012 г.,  12.00 часа,  зала 1323.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.