Новини по програма Еразъм+

Обяви за практика на студенти

 

Конкурс за участие на студенти и докторанти в Студентска мобилност с цел обучение

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 801 511

По програма ЕРАЗЪМ  за дейност „Студентска мобилност с цел обучение”

О Б Я В Я В А

Конкурс за набиране на студенти (бакалаври, магистри) и докторанти за обучение в чужбина  (ЕДИН СЕМЕСТЪР) през академична 2012 – 2013 година във висши училища на  Германия, Австрия, Холандия, Финландия, Дания, Литва, Латвия, Чехия и Кипър.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление;
 • Академична справка за положените до сега изпити  от съответната факултетна канцелария;
 • Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв).

Изисквания към  участващите в конкурса:

 1. Кандидатите да са български граждани,  граждани на държава, участваща в програмата „Учене през целия живот” или постоянно пребиваващи чужденци;
 2. Кандидатите да са записани поне за втора година от следването си  и да имат минимален успех към момента на кандидатстване  4.00;
 3. Студентите, обучаващи се в магистърски програми в ТУ-Габрово, могат да имат завършена бакалавърска степен в друг български университет;
 4. Всеки студент може да получи ЕРАЗЪМ-стипендия само веднъж по време на курса си на обучение в ТУ Габрово;
 5. Зачитат се оценките от изпитите по немски и английски език, положени през миналогодишни конкурси за участие в програма ЕРАЗЪМ.

Срок за подаване на документите:     до 15.10.2012 г.   (стая 3209,  сграда Ректорат)

Конкурс за участие в мобилност с цел обучение на преподавателски и неакадемичен състав

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 801 511

По програма ЕРАЗЪМ  по дейност „Обучение на преподавателския и непреподавателския състав за академичната 2012-2013 година

О Б Я В Я В А

Конкурс за желаещи  преподаватели и непреподавателски състав да проведат период на обучение  от минимум 5 дни (без дните на пътуване) в партньорски чуждестранен университет

през академична 2012 – 2013 година.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление;
 • Програма за обучение;
 • Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв).

Изисквания към  участващите в конкурса:

 1. Кандидатите да са преподаватели или  административен персонал в ТУ-Габрово;
 2. Участие в Еразъм мобилност с цел обучение за академичната 2012/2013 г. е възможно само веднъж;

Приемащи висши училища:

 • Теchnical University Wien, Austria
 • Campus02, Graz, Austria
 • Technical University Liberez, Mechanical Faculty, Czech Republic
 • University Ädunarea de Jos”, Galati, Romania
 • Trakya University, Edirne, Turkey

Срок за подаване на документите: до 15.09.2012 г.   (стая 3209,  сграда Ректорат)

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.