logosbeneficaireserasmusleft bg

В тази Студентска харта са записани Вашите права и задължения по време на мобилността по програма „Еразъм+“. Хартата Ви информира за това, което можете да очаквате от Вашата изпращаща и приемаща институция при всяка стъпка от мобилността Ви.

 • Висшите училища, участващи в Програма „Еразъм+”, получават Еразъм Харта за Висше образование от Европейската комисия, с която се ангажират да подкрепят,  улесняват и признават Вашата мобилност.
 • От Ваша страна, Вие се ангажирате да спазвате правилата и задълженията по споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ по Програма „Еразъм+”, което сте подписали с изпращащата институция.

I. Преди мобилността

След като сте избрани за Еразъм студент, Вие имате право на насоки по отношение на партньорските институции или предприятие, в които ще се извършват дейностите по Вашата мобилност.

 • Имате право да получите информация за организацията на образователните степени в приемащата институция, информация за осигуряването на виза, получаването на застраховка и намирането на жилище от Вашата изпращаща и приемаща институция/предприятие. Можете да намерите съответните контакти и източници на информация в между-институционалното споразумение, подписано между изпращащата и приемащата институция.
 • Вие ще подпишете Договор за безвъзмездна помощ с Вашата изпращаща институция (дори и ако не получавате финансова подкрепа от средствата на ЕС), както и Споразумение за обучение/практика (Learning Agreementforstudies/traineeships) с изпращащата и приемащата институция/предприятие. Добрата подготовка на Споразумението за обучение/практика е от ключово значение за успешното протичане на мобилността и гарантиране на признаването на периода на мобилност. В него се описват всички подробности относно планираните дейности по мобилността в чужбина (включително кредитите, които трябва да бъдат придобити и които ще бъдат признати във Вашия университет).
 • След като сте били избраниза мобилност,щепреминете през он-лайн езикова оценка (ако е налична заВашия основен език на обучение/практикав чужбина), която ще позволи на изпращащата институция да Випредложи най-подходящата езикова подготовка, ако е необходимо. Трябва да се възползватенапълноот тази подкрепа за подобряване на езиковите Ви умения, за достигане напрепоръчителнотоезиково ниво.

II. По време на мобилността

 • Трябва да се възползватенапълно от всички възможности за обучение/практика, които предлагаприемащатаинституция/предприятие, като същевременно уважаватенейните правила и разпоредби, и се стремитеда представите отлично навсички изпити или други форми на оценяване.
 • Можете да поискатепромени в Споразумението за обучение/практикасамо в изключителни случаи и в рамките на крайния срок, определен от изпращаща и приемащатаинституция. В този случай, трябва да  потвърдите, че тези промени, са одобрениот изпращащатаиприемащата институция/предприятие в рамките на период от две седмици следотправенатамолбатаза промянаидасъхраняватекопия от тяхното одобрение по електронната поща. Промени, относноудължаване на продължителността на периода на мобилността трябва да бъдат направени възможно най-рано.
 • Вашатаприемаща институция/предприятие се задължава да се отнася с Васпо същия начин, както стехнитестуденти/служители, а Виетрябва да положитевсички необходими усилия, за да се интегриратев новата си среда.
 • Не трябва да заплащате в приемащата институция такси за обучение, регистрация, полагане на изпити, достъп до лаборатории и библиотеки по време на мобилността. Независимо от това, може да бъдете таксувани с малки такси като всички местни студенти за разходи като застраховки, студентски съюзи, както и използването на различни материали.
 • Вие сте поканени да взематеучастие в сдружения, действащи във Вашатаприемаща институция/предприятие, като например мрежи от ментори и приятели, организирани от студентски организации, като "ErasmusStudentNetwork".
 • Вашите студентски такси или студентски заем трябва да се обслужват докато сте в чужбина.

III. След мобилността

 • Имате право да получите пълно академично признаване отизпращащата институция на приключилите дейности по време на мобилността, в съответствие със Споразумението за обучение/практика.
 • Ако се обучаватев чужбина, Вашатаприемащаинституция ще Ви издаде Академична справка (Transcript of Records) с Вашите резултати - кредити и оценки (обикновено за по-малко от пет седмици след края на Вашето оценяване). Веднага след получаването на този документ, изпращащата институция ще Ви предостави цялата информация за признаванетона резултатите в максимален срок до пет седмици. Признатите компоненти (например, курсове), ще бъдат записани в Дипломното приложение (Diploma Supplement).
 • Ако сте на практика в чужбина, предприятието, в което се извършва практиката, ще Ви издаде Сертификата за практика (Traineeship Certificate), обобщаващизвършените задачи и оценки, коитосабилипредварително предвиденив Споразумението за практика.Вашатаизпращащаинституция също така ще Ви издаде Академична справка (Transcript of Records). Ако практиката не е част от учебната програма, периодътна самата практикаще бъдевписан във Вашето Дипломно приложение (DiplomaSupplement) и ако желаете, в документа Европасмобилност (Europass Mobility Document). Ако сте със статут „наскоро завършил“ (recent graduate),за Вас ще бъде изключително полезно да поискате документаЕвропасмобилност.
 • Трябва да преминете през он-лайнезикова оценка (ако е налична за Вашия основен език на обучение/практика в чужбина), за да бъде отчетеннапредъкът на езиковите Ви уменияпо време на мобилността.
 • Вие трябва да попълнитевъпросник, за да предоставитеобратна връзка на изпращащатаи приемащата институция, Националнатаагенцияна изпращащата и приемащатастранаи Европейската комисия, относно Вашия период на Еразъм мобилността.
 • Вие сте поканени да се присъединитекъм Асоциацията на студентите и наскоро завършилите, осъществили мобилност по Програма "Еразъм+" исте насърченида споделятесвоя опит отмобилността с Вашите приятели, други студенти, персоналавъв Вашата институция, журналисти и да давате възможностна други хора да почерпят знанияот Вашия опит.

Ако имате проблем:

Изяснете същността на проблема и проверете Вашите права и задължениясъгласно Договора за финансиране.

 • Институционалните и факултетни координатори, които работят във Вашата изпращащаи приемащаинституция, могат да бъдат в помощ на Еразъм студентите. В зависимост от естеството на проблема и в зависмост от това когавъзникне, лицето за контакт или отговорното лице визпращащатаили приемащатаинституция(или посрещащото лице впредприятието в случай на мобилност с цел практика) ще бъде в състояние да Ви помогне. Техните имена и данни за контакт са посочени в Споразумението за обучение/практика.
 • Използвайте формалните процедури наобжалване в изпращащата институция, ако е необходимо.
 • Ако изпращащатаили приемащата институция не успее да изпълни задълженията, посочени в ЕразъмХартатаза Висше образование или в Договораза безвъзмездна помощ, можете да се обърнете към Националната агенция.