Програма: ХОРИЗОНТ 2020

 

FRESHER

 (Find Research Everywhere, SHare and expERience)

ДЕЙНОСТИ МАРИЯ-СКЛОДОВСКА КЮРИ

Проект: 954776

Начало: 2020 г.

EU grant: EU grant за ТУ-Габрово: 3 927 EUR

Координатор: Центъра за изследвания и анализи

Партньори:

София Тех Парк АД

Форум Демокрит

Британски съвет

Университет по хранителни технологии, Пловдив

Агробиоинститут

Институт по зеленчукови култури „Марица“

Медицински университет, Пловдив

Медицински университет, София

Технически университет, София

Технически университет – Габрово

Минно-геоложки университет "Св.Иван Рилски“

Химикотехнологичен и металургичен университет

Национален исторически музей

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН

Българска Академия на науките

Национална спортна академия „ Васил Левски“

Институт по океанология (БАН)

Русенска търговско индустриална камара

Български географски портал

 

Кратка анотация:

Проект FRESHER (Find Research Everywhere, SHare and expERience) се финансира от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма "Хоризонт 2020". Проектът е с продължителност 12 месеца, с координатор Център за изследвания и анализи, в който участват 20 партньори и 35 асоциирани партньори.

Основната цел на проекта е: да се повиши осведомеността на широката общественост относно научноизследователските и иновационните дейности, да се увеличи  общественото признание на труда на изследователите, да се разбере въздействието на работата на изследователите върху ежедневния живот на гражданите, да се насърчат младите хора да  започнат изследователска дейност и кариера.

Специфични цели на проекта:

  • Повишаване на обществената осведоменост и интерес към образованието, научните изследвания и иновациите;
  • Преодоляване на негативните стереотипи за изследователите, показвайки ги като достъпни, творчески, обществени и подкрепящи членове на обществото;
  • Подобряване достъпът на гражданите до резултатите от изследванията и тяхното разбиране за въздействието на науката върху всички аспекти на живота;
  • Подобряване на комуникационните умения на изследователи, иноватори и предприемачи и стимулиране на тяхната ангажираност към различни групи неспециалисти, за да се подхранва изследователското любопитство на децата.