“Образователна мобилност за граждани”, сектор “Висше образование” - Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни държави

Програма: Еразъм+
Ключова дейност 1: “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Висше образование” -  Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни държави

 

Проект: № 2020-1-BG01-KA103-078098 
Начало: 01.06.2020
Край: 30.09.2021
EU Grant: 109 185.00 EUR

Координатор:  проф. д-р инж. Илия Железаров
Контактно лице: доц.д-р Лиляна Русанова

Проектът има за цел да насърчи мобилността на студенти, докторанти, преподаватели и неакадемичен състав.

Основни дейности по проекта:

- студентска мобилност с цел обучение;

- студентска мобилност с цел практика;

- преподавателска мобилност с цел преподаване;

- мобилност на академичен и неакадимичен състав с цел обучение.