“Образователна мобилност за граждани”, сектор “Висше образование” - Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави

Програма: Еразъм+
Ключова дейност 1: “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Висше образование” -  Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави

 

Проект: № 2020-1-BG01-KA107-078265
Начало: 01.08.2020
Край: 31.07.2022
EU Total Grant: 54 670.00 EUR

EU Grant за Мобилност ТУ-Габрово – Молдова: 6 980,00 EUR

EU Grant за Мобилност ТУ-Габрово – Украйна:47 690,00 EUR

Координатор:  проф. д-р инж. Илия Железаров
Контактно лице: доц.д-р Лиляна Русанова

Проектът има за цел да насърчи мобилността на студенти и преподаватели между ТУ-Габрово, Молдова (Молдовски държавен аграрен университет, Кишинев) и Украйна . (Украинска инженерно-педагогическа академия, Харков /УИПА/ и Тернополски национален технически университет “Иван Пулюй”, Тернопол /ТНТУ/)

Основни дейности по проекта:

- Една входяща (от Молдова към България) преподавателска мобилност, с цел преподаване (ПМП), с продължителност 7 дни (5 дни + 2 дни за път) в професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (5.2.ЕЕА);

- Една изходяща (от България към Молдова) ПМП с продължителност 7 дни (5 дни + 2 дни за път) в професионално направление 5.2. ЕЕА;

- Една входяща (от Молдова към България) преподавателска мобилност с цел обучение (ПМО), с продължителност 7 дни (5 дни + 2 дни за път) в същото професионално направление (5.2. ЕЕА);

-  Една изходяща (от България към Молдова) ПМО, с продължителност 7 дни (5 дни + 2 дни за път)  в същото професионално направление (5.2. ЕЕА).

-  2 входящи/2 изходящи мобилност на преподаватели с цел преподаване (ПМП), всяка от които  с продължителност 7 дни (5 дни + 2 дни за път): 1 входяща ПМП (от УИПА в ТУ-Габрово) в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника (5.3.ККТ);  1 входяща ПМП (от ТНТУ в ТУ-Габрово) в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (5.2.ЕЕА);  1 изходяща ПМП (от ТУ-Габрово в УИПА) в професионално направление 5.3.ККТ;  1 изходяща ПМП (от ТУ-Габрово в ТНТУ) в професионално направление 5.3.ККТ;

-  4 входящи/4 изходящи мобилности на преподаватели с цел обучение (ПМО), всяка от които  с продължителност 7 дни (5 дни + 2 дни за път): 2 входящи ПМО (от УИПА в ТУ-Габрово) в професионално направление 5.3.ККТ; 2 входящи ПМО (от ТНТУ в ТУ-Габрово) в професионално направление 5.1. Машинно инженерство (5.1. МИ); 1 изходяща ПМО (от ТУ-Габрово в УИПА) в професионално направление 5.3.ККТ;  1 изходяща ПМО (от ТУ-Габрово в ТНТУ) в професионално направление 5.1. МИ;

- 4 входящи мобилности на студенти с цел обучение (СМО) /ОКС „Бакалавър“ и/или ОКС „Магистър“/, всяка от които със средна продължителност 5 месеца: 2 входящи СМО (от УИПА в ТУ-Габрово)  в специалност „Компютърни системи и технологии“;  2 входящи СМО (от ТНТУ в ТУ-Габрово)  в професионално направление 5.1. МИ;

 - 2 изходящи СМО /ОКС „Бакалавър“ и/или ОКС „Магистър”/ всяка от които със средна продължителност 5 месеца: 1 изходяща СМО (от ТУ-Габрово в УИПА) в специалност “Компютърни системи и технологии”; 1 изходяща СМО (от ТУ-Габрово в ТНТУ) в специалност в професионално направление 5.1.МИ.