Катедра „Енергийна техника”

област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
специалност: „Промишлена топлотехника”
кандидат: ас. д-р Пламен Йорданов Бонев

Научно жури:
1. Председател: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Членове:
2. проф. дтн инж. Николай Димитров Менков
3. проф. дтн инж. Степан Гаро Актерян
4. проф. дн инж. Галя Великова Дунчева
5. проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев

Резервни членове:
проф. д-р инж. Илия Кръстев Илиев
доц. д-р инж. Ангел Петров Анчев

 

 

Дата на разглеждане: 22.10.2019 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Списък с публикации

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 04.10.2019 г.