Катедра „Комуникационна техника и технологии”

област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
специалност: „Комуникационни мрежи и системи” (Цифрова обработка на сигнали, Автоматизация на проектирането в комуникациите)
кандидат: д-р инж. Георги Иванов Георгиев

Научно жури:
1. Председател: доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

Членове:
2. проф. дтн инж. Борислав Йорданов Беджев
3. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
4. проф. дн инж. Михаил Петков Илиев
5. доц. д-р инж. Валентина Илиева Маркова

Резервни членове:
доц. д-р инж. Григор Йорданов Михайлов
доц. д-р инж. Росен Стефанов Иванов

 

Дата на разглеждане: 14.10.2019 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Списък с публикации

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 03.10.2019 г.