Технически колеж - Ловеч

 област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
специалност: „Електротехника”
кандидат: ас. д-р инж. Антоанета Иванова Хинова

Научно жури:
1. Председател: проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

Членове:
2. проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова
3. доц. д-р инж. Живо Божидаров Петров
4. доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов
5. доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов

Резервни членове:
проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров
доц. д-р инж. Валентин Матеев Матеев

 

Дата на разглеждане: 15.10.2019 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Списък с публикации

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 03.10.2019 г.