ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ в:

  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Технология на машиностроенето” - един брой, със срок за подаване на документи до 02.09.2022 г. /вкл./;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Машини и съоръжения за леката промишленост” (Машини и процеси в тъкачното и трикотажното производство) - един брой, със срок за подаване на документи до 02.09.2022 г. /вкл./;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ (Цифрови схеми и устройства, Цифрова схемотехника и микроконтролери в комуникациите, Полупроводникови елементи и интегрални схеми) - един брой, със срок за подаване на документи до 02.09.2022 г. /вкл./.

Необходими документи:

  1. Заявление до ректора за допускане до конкурса;
  2. Автобиография (CV европейски образец);
  3. Диплома за завършено висше образование (образователно-квалификационна степен магистър) или нотариално заверено копие;
  4. Медицинско свидетелство;
  5. Свидетелство за съдимост;
  6. Документ за трудов стаж (ако има такъв);
  7. Списък на публикации, патенти или документи за участие в научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

Справки и документи: ТУ - Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие” стая 3209, тел.: 066/827-238.

Обявата е публикувана във вестник „100 Вести”, бр. 104 от 02.06.2022 г.