Прием на докторанти по държавна поръчка, редовна и задочна форма на обучение, за учебната 2022/2023 г.

Технически университет - Габрово на основание Решение на МС № 363 от 01.06.2022 г. и решение на Академичния съвет от 07.02.2023 г. преобявява конкурс за прием на докторанти по държавна поръчка, редовна и задочна форма на обучение, за учебната 2022/2023 г. по следните докторски програми:

Редовна форма на обучение:

 • професионално направление 5.1 Машинно инженерство:
 • Хидравлични и пневматични задвижващи системи – два броя;
 • Теория на механизмите, машините и автоматичните линии – един брой;
 • Машини и съоръжения за леката промишленост – един брой;
 • Машинознание и машинни елементи – един брой.
 • професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика:
 • Електромеханика – един брой;
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане – един брой.
 • професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника:
 • Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране – един брой.

Задочна форма на обучение:

 • професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика:
 • Електромеханика – един брой;
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане – един брой;
 • Светлинна техника и източници на светлина – един брой.
 • професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника:
 • Компютърни системи, комплекси и мрежи – един брой;
 • Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране – един брой.

Необходими документи: заявление, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” и приложението към нея.

Срок за подаване на документи: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

За справки: Технически университет - Габрово, гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, „Научно развитие”, тел: 066 827 238.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 18 от 24.02.2023 г.