Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент”

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент” в:

  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Строителна механика, съпротивление на материалите” - един брой, със срок за подаване на документи 3 месеца от публикуването му;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Индустриална електроника” (Конструиране и технология на електронна апаратура, Надеждност на електронни системи, Конструиране на комуникационна апаратура) - един брой, със срок за подаване на документи 3 месеца от публикуването му;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане” (Електронни устройства в електроенергетиката) - един брой, със срок за подаване на документи 3 месеца от публикуването му;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи” (Безжични комуникации и радиоразпръскване, Осигурителна техника) - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването му;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Инженерна екология” - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването му.

Справки и документи: ТУ - Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие”, стая 3209, тел.: 066 827238

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 68 от 31.07.2020 г.