Конкурс за заемане на академична длъжност „Главен асистент”

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент” в:

  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването му;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Метрология и метрологично осигуряване” - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването му;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Металорежещи машини и системи” - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването му.

Справки и документи: ТУ - Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие”, стая 3209, тел.: 066 827 238

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 68 от 31.07.2020 г.