ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурси за заемане на длъжност асистент в:

 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, специалност „Физика” - един брой, със срок за подаване на документи 3 месеца от датата на публикуването му;
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математика” - два броя, със срок за подаване на документи 3 месеца от датата на публикуването му;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Рязане на материалите и режещи инструменти” - един брой, със срок за подаване на документи 3 месеца от датата на публикуването му;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Техника на високите напрежения” - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от датата на публикуването му;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране” - един брой, със срок за подаване на документи 2 месеца от датата на публикуването му;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” - един брой, със срок за подаване на документи 3 месеца от датата на публикуването му;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи” (Стратегии и стандарти за киберсигурност, Сигнали и системи) - един брой, със срок за подаване на документи 3 месеца от датата на публикуването му.

 

Необходими документи:

 • Заявление до ректора за допускане до конкурса;
 • Автобиография (CV европейски образец);
 • Диплома за завършено висше образование (образователно-квалификационна степен магистър) или нотариално заверено копие;
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Документ за трудов стаж (ако има такъв);
 • Списък на публикации, патенти или документи за участие в научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

 

Справки и документи: ТУ - Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие” стая 3209, тел.: 066/827-238.

 

Обявата е публикувана във вестник „100 Вести”, бр. 137 от 17.07.2020 г.