Катедра „Мениджмънт”

област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки професионално направление: 3.7. Администрация и управление специалност: „Управление и развитие на организацията и човешките ресурси”

кандидат: гл. ас. д-р инж. Нели Иванова Николова

 

Научно жури:

  1. Председател: доц. д-р Веряна Тодорова Боева

Членове:

  1. проф. д.ик.н. инж. Кирил Петров Ангелов
  2. проф. д-р Галина Георгиева Куртева
  3. проф. д-р Иван Петров Палигоров
  4. проф. д-р Иван Тенев Димитров
  5. доц. д-р Христо Георгиев Сирашки
  6. доц. д-р инж. Десислава Иванова Петрова

 

Резервни членове:

доц. д-р Йоана Петрова Павлова

доц. д-р Светла Боянова Панайотова

 

Рецензенти:

  1. проф. д-р Галина Георгиева Куртева
  2. проф. д-р Иван Петров Палигоров

 

Дата на разглеждане: 26.11.2021 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Заключително заседание

Материалите са публикувани на: 25.10.2021 г.

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black aup black